Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa
w turnusie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS).

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

1) jej średni miesięczny dochód (lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny), w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (obecnie ustawa o świadczeniach rodzinnych), pomniejszony o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, nie przekracza kwoty:

a. 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej,*

b. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny – w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym*

2) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

3) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

4) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

5) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

6) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

7) zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej (na stosownym druku) nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

* Ustalając średni miesięczny dochód bierze się pod uwagę ostatni rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. W przypadku rodziny sumujemy dochody wszystkich jej członków i dzielimy przez liczbę osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania.

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania do turnusu raz w roku kalendarzowym.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie ujęte we wniosku lekarskim na turnus rehabilitacyjny, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna. Opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na danym turnusie ani też sam nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby. Opiekun winien mieć ukończone 18 lat albo ukończone 16 lat i być wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa dofinansowuje ze środków PFRON:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Dział Rehabilitacji

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

pok. 10, parter

tel. 012 616-54-02 fax 012 616-54-08

e-mail: dr@mops.krakow.pl

 

Z Działu Rehabilitacji pobieramy do wypełnienia obowiązujący druk: „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz druk „Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny”, który wypełnia lekarz pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Druki dostępne są również na stronie internetowej MOPS w Krakowie www.mops.krakow.pl oraz w siedzibach Filii MOPS w Krakowie.

Po wypełnieniu druku „Wniosek o przyznanie dofinansowania…” składamy do wraz z następującymi załącznikami:

1. „Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny”, który zawiera ewentualne wskazanie pobytu na turnusie wraz z opiekunem (wniosek taki jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),

2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),

3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

4. Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

Wniosek o dofinansowanie osoba niepełnosprawna składa osobiście lub za pośrednictwem rodzica, opiekuna, pełnomocnika, organizatora turnusu lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku występowania we wniosku uchybień, MOPS w Krakowie informuje pisemnie o brakach Wnioskodawcę. Ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek rozpatrywany jest do trzech miesięcy od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy. MOPS w Krakowie w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przekazuje informację o dofinansowaniu Wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym MOPS w Krakowie w terminie 30 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek winien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim.

Rejestry organizatorów i ośrodków oraz oferty turnusów dostępne są do wglądu w Dziale Rehabilitacji MOPS w Krakowie.

Rejestr organizatorów i ośrodków dostępny jest również na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl

Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie osobie niepełnosprawnej. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4 181,49zł.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb, w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20%. W związku z powyższym, w roku 2016 dofinansowanie przyznawane przez MOPS w Krakowie wynosi odpowiednio:

1) 1 254 zł – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,

2) 1 129 zł – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 1 045 zł – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4) 836 zł – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 836 zł – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, nr 230, poz. 1694  z późn. zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier