Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS).

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w 2020 roku

1) Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

2) Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym - pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ.

3) Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.

4) Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

5) Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, biorąc pod uwagę wskazane w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcje lub schorzenia.

6) Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowej http://empatia.mpips.gov.pl

7) Osoba niepełnosprawna skierowana na turnus rehabilitacyjny, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą na turnus aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

8) Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego poniesionych przed przyznaniem dofinansowania.

9) Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie wnioskodawcy.

10) Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

11) Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Przy czym, za datę uczestnictwa w turnusie uznaje się datę rozpoczęcia turnusu.
12)  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi:

a.    50% przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b.    65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku, gdy kryterium jest przekroczone dofinansowanie podlega pomniejszeniu o wielkość kwoty przekroczenia.

13) Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku gdy dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe a kwota przekroczenia jest równa lub wyższa od ustalonej kwoty dofinansowania.

14) Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego.

15) Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyznawane jest    w oparciu o następującą hierarchię uwzględniającą stopień niepełnosprawności i rok ostatniego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

a. dzieci i młodzież w wieku do 16 lat oraz osoby w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
b. osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały ostatnie dofinansowanie nie później niż w 2010 roku,
c. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2011-2013,
d. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2011-2013,
e. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2014-2016,
f. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2014-2016,
g. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2017-2018,
h. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2017-2018,
i. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały dofinansowanie nie później niż w 2018 roku,
j. w przypadku nie wykorzystania środków finansowych przez osoby wymienione w pkt. a) – i) pozostałe osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w 2019 roku.

16) Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla
- osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 oraz
- osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla:
- opiekuna osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz
- osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej

Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa dofinansowuje ze środków PFRON:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Dział Wsparcia Osób Niepwłnosprawnych

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

pok. 10, parter

tel. 12 616 54 02 fax 12 616 54 08

e-mail: dr@mops.krakow.pl

Wniosek do pobrania tutaj

Po wypełnieniu druku „Wniosek o przyznanie dofinansowania…” składamy go wraz z następującymi załącznikami:

1. „Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny”, który zawiera ewentualne wskazanie pobytu na turnusie wraz z opiekunem (wniosek taki jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),

2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),

3. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

4. Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

Wniosek o dofinansowanie osoba niepełnosprawna składa osobiście lub za pośrednictwem rodzica, opiekuna, pełnomocnika, organizatora turnusu lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku występowania we wniosku uchybień, MOPS w Krakowie informuje pisemnie o brakach Wnioskodawcę. Ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek rozpatrywany jest do trzech miesięcy od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy. MOPS w Krakowie w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przekazuje informację o dofinansowaniu Wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym MOPS w Krakowie w terminie 30 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek winien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim.

Rejestry organizatorów i ośrodków oraz oferty turnusów dostępne są do wglądu w Dziale Rehabilitacji MOPS w Krakowie.

Rejestr organizatorów i ośrodków dostępny jest również na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl

Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu organizatorowi, a nie osobie niepełnosprawnej. Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, a także osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie PFRON oraz MOPS Kraków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, nr 230, poz. 1694  z późn. zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-10-15
Data aktualizacji: 2020-10-16
Powrót