Czat Magicznego Krakowa


Aby zalogować się do czata, podaj swój Pseudonim:
Z A S A D Y    I    R E G U L A M I N    K O R Z Y S T A N I A    Z    C Z A T U

Informacje Ogólne

Czat jest usługą komunikacyjną, która służy prowadzeniu dyskusji, wymiany poglądów, rozmów ze znajomymi, nawiązywaniu nowych ciekawych znajomości, przyjaźni czy miłości.

Czat może być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie czata do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

Magiczny Kraków zwracając szczególną uwagę na ochronę prywatności użytkowników serwisów dostępnych w portalu www.krakow.pl przestrzega wszystkich przed ujawnianiem w ogólnie dostępnym serwisie Czatu wszelkich informacji o charakterze osobistym takich jak adres, numer telefonu, hasła do kont pocztowych lub inne używane hasła. Magiczny Kraków nie odpowiada za treść rozmów przeprowadzanych na czacie.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZATU

Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z czatu do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz poniższych postanowień. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem akceptacji poniższych postanowień.

Użytkownikiem czata może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje w oknie danego czata swój nick. Użytkownik nie może posługiwać się nickiem, który zawiera treści uznawane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, nieetyczne, niezgodne z dobrymi obyczajami czy też obrażające uczucia religijne.

Użytkownik korzystając z czatu powinien, celem ochrony swojej prywatności, powstrzymać się od podawania na czacie informacji osobistych, a zwłaszcza adresu, numeru telefonu czy numeru karty kredytowej.

Publikując przy pomocy czatu jakiejkolwiek materiały (teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści) Użytkownik :

a. oświadcza, iż  posiada  uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiału  nie narusza obowiązujących przepisów;

b. ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści  oraz za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

Niedozwolone jest wykorzystywanie czatu do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż wynika z charakteru i przedmiotu czatu, w szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

d. publikowanie na łamach czatu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, w szczególności agresywne w stosunku do innych Użytkowników lub nawołujące do agresji, wulgarne lub zawierające wulgaryzmy, przyczyniające się do łamania praw autorskich, propagujące używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujące nadmierne spożywanie alkoholu, zawierające linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

Niedozwolone jest również tzw. floodowanie - zaśmiecanie czata zbyt dużymi partiami tekstu, zbyt dużą liczbą obrazków. Za floodowanie Użytkownik zostanie wyproszony z czatu przez Administratora.

W przypadku naruszenia owych postanowień, Administrator jest uprawniony do usunięcia materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu, a także  zablokowania edycji i możliwości korzystania przez Użytkownika z czatu, w szczególności poprzez usunięcie Pokoju lub nicka stosowanego przez Użytkownika, bez powiadamiania go o fakcie i przyczynie usunięcia.