Krakowski Informator Szkolnictwa Specjalnego

Krakowski Informator Szkolnictwa Specjalnego
Fot. www.krakow.pl

Szanowni Rodzice!

Kraków dysponuje szeroką ofertą specjalistycznych placówek oświatowych zapewniających dzieciom z różnorakimi dysfunkcjami opiekę i realizację obowiązku szkolnego. Placówki te wspomagają rozwój każdego ucznia, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania wyzwań codziennego życia i uczą, jak samodzielnie funkcjonować w środowisku.
W każdej z placówek podejmowane są działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Organizowane są również inne zajęcia mające na celu zagospodarowanie uczniom wolnego czasu takie jak: kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne, konkursy, obozy śródroczne, turnusy rehabilitacyjne.
Mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, podobnie jak ich sprawni rówieśnicy, uczestniczą oni w spektaklach teatralnych, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Biorąc udział w zawodach i olimpiadach sportowych, w różnych dyscyplinach zgodnie z własnymi predyspozycjami, osiągają bardzo dobre wyniki i sukcesy na miarę swoich możliwości.
Mamy nadzieję, że informator umożliwi Państwu wybór jak najlepszej drogi kształcenia dla Waszych dzieci.

Ogólna charakterystyka szkół integracyjnych i specjalnych

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły (oddziału) integracyjnego lub specjalnego jest wydanie przez właściwą publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna orzeczenia do kształcenia specjalnego. Z zasady kształcenie specjalne zapewnia się w szkole lub placówce położonej najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

Szkoły integracyjne przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego w formie kształcenia integracyjnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
Dzieci niepełnosprawne uczą się razem z ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Uczniowie klas integracyjnych kształtują w sobie odpowiednią postawę tolerancji i akceptacji dla "inności" drugiego człowieka, rozwijają wrażliwość na potrzeby innych. W [placówkach kształcenia integracyjnego zatrudnieni są nauczyciele przedmiotowi oraz nauczyciele specjaliści przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoły specjalne zajmują się edukacją uczniów z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami wzroku, słuchu, narządów ruchu i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Są to specjalistyczne szkoły ukierunkowane na specyficzną pracę dydaktyczno - wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjno - wychowawczą z dzieckiem niepełnosprawnym. Zatrudnieni są tu nauczyciele o specjalnych kwalifikacjach odpowiednio do profilu placówki

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier beta
Znajdź placówkę