Poradnie

Ogólna charakterystyka poradni

Na terenie Miasta Krakowa funkcjonuje 8 poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym 4 poradnie rejonowe i 4 poradnie specjalistyczne.
Teren działania poradni rejonowych został określony Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XV/102/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Kraków.

Poradnie
Fot. www.krakow.pl

Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom szkół i placówek mających siedziby w rejonie działania poradni. Uczniom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz autystycznym orzeczenia wydawane są przez zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce zamieszkania ucznia. Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola bądź szkoły pomoc udzielana jest przez poradnię właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
W skład zespołu orzekającego wchodzą: dyrektor poradni, lub osoba przez niego upoważniona, pedagog, psycholog, lekarz, oraz inni specjaliści, których obecność jest niezbędna do postawienia właściwej diagnozy. W trakcie diagnozowania zespół orzekający może konsultować się z nauczycielami, ze szkoły do której uczęszcza dziecko o czym powinien zostać poinformowany wnioskodawca (rodzic, opiekun prawny). Poradnie obejmują opieką tylko i  wyłącznie dzieci i uczniów zamieszkałych w Krakowie lub uczniów z innych powiatów uczęszczających do szkół krakowskich.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. Z wnioskiem o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić rodzic lub prawny opiekun, a w przypadku pełnoletnich uczniów on sam, lub osoba przez niego upoważniona.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1.     Diagnozowaniu środowiska ucznia.

2.       Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

3.     Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

4.     Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

5.     Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6.       Podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

7.       Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

8.       Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

9.       Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia.

10.     Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11.     Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

12.     Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Poradnie specjalistyczne takie jak: Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, Samorządowy Ośrodek Psychologiczno- Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Krakowski Ośrodek Terapii, oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Działalność poradni specjalistycznych jest ukierunkowana w szczególności na:

1.     Wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.

2.     Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.

3.     Udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania.

4.     Profilaktykę problemową, w tym profilaktykę uzależnień dzieci i młodzieży.

5.     Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

 

Zadania zespołów orzekających poradni

We wszystkich krakowskich poradniach działają zespoły orzekające, które wydają:

-         orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

-         orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

-         orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola oraz szkoły.

-         orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,

-         opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Charakterystyka poszczególnych poradni

Poradnie rejonowe

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

1. Dane teleadresowe:

ul. Chmielowskiego 131-067 Kraków
tel.: 12 430-50-52
e-mail: ppp1krakow@interia.pl
strona: www.poradnia.oswiata.pl

2. Dyrektor: Jolanta Skóra

Teren działania Poradni obejmuje dzielnice I – III Miasta Krakowa, których granice określone zostały uchwałą Nr XVI/192/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 1995 r. Poradnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 22.

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni.

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół śródmiejskich. Opieka poradni jest bezpłatna a zgłoszenia są dobrowolne. Badania, terapia oraz wszelkie działania poradni odbywają się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych z pełnym zachowaniem poufności danych osobowych.

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 są zatrudnieni psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, reedukatorzy, logopedzi oraz psychiatra, którzy realizują zadania w zakresie pomocy pośredniej i bezpośredniej na rzecz dziecka, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska. Działają oni w ściśle współpracujących ze sobą zespołach.

Poradnia oferuje postępowanie orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego jednorocznego przygotowania przedszkolnego czy o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stosuje się szeroko pojęte postępowanie diagnostyczne, terapie psychologiczne, stworzone są grupy terapeutyczne dla dzieci z ADHD oraz grupy wsparcia dla rodziców takich dzieci objętych grupą wsparcia. Prowadzone są terapia i diagnostyka logopedyczna, terapie pedagogiczne oraz biofeedback, który jest metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie, uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio zrelaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Dzięki tej technice mózg szybko uczy się, co należy robić by pojawiły się pożądane częstotliwości, a osłabły złe.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

1. Dane teleadresowe:

ul. Siewna 23d
30-231 Kraków
tel.: 12 415-69-68
e-mail: poradnia2krakow@op.pl
strona: www.poradnia2krakow.pl

 

2. Dyrektor: Elwira Zadęcka

Teren działania Poradni obejmuje dzielnice IV – VII Miasta Krakowa, których granice określone zostały uchwałą Nr XVI/192/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 1995 r.

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni.

Poradnia oferuje wachlarz zajęć terapeutycznych takich jak: zajęcia grupowe wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dzieci w wieku przedszkolnym przejawiającym znaczne dysharmonie w rozwoju funkcji poznawczych, zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym metoda Weroniki Sherborne, zajęcia grupowe dla dzieci mających trudności w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami oraz trudności emocjonalne, zajęcia grupowe ogólnorozwojowe oraz trening umiejętności społecznych, terapia logopedyczna (na każdym poziomie wieku, także w formie Letniej i Zimowej szkoły Terapii Jąkania), terapia indywidualna, terapia rodzin, pedagogiczna, mediacje rodzinne i szkolne, treningi EEG biofeedback.

Poradnia prowadzi działa z zakresu wczesnego wspomagania (specjalistyczna opieka zespołowa nad dzieckiem do czasu podjęcia nauki szkole), zajęcia reedukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z trudnościami emocjonalno - adaptacyjnymi.

Do usług psychoprofilaktycznych świadczonych przez należą między innymi: zajęcia integracyjne i reintegracyjne w klasach szkolnych, program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej”, profilaktyka przeciw­alkoholowa, psychoedukacyjna grupa warsztatowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, poradnictwo indywidualne i grupowe dla uczniów stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, trening radzenia sobie ze stresem, trening autoprezentacji, zajęcia relaksacyjne przy muzyce.

Ponadto przy poradni funkcjonuje punkt  informacyjny dla ofiar przemocy, w którym stale dyżury odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 18:00-19:00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

1. Dane teleadresowe:

ul. Konfederacka 18
30-306 Kraków
tel.: 12 266-19-50
e-mail: ppp3krakow@gmail.com

2. Dyrektor: Małgorzata Piec

Teren działania Poradni obejmuje dzielnice VIII – XIII Miasta Krakowa, których granice określone zostały uchwałą Nr XVI/192/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 1995 r.

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Poradnia w swej działalności ukierunkowana jest na profilaktykę z szerokim wachlarzem indywidualnych i grupowych form pomocy, realizowanych na jej terenie oraz na terenie placówek objętych opieką. To formy eliminujące czynniki ryzyka zachowań problemowych młodzieży, adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, w tym m.in. grupowa praca z dziećmi z problemami emocjonalnymi, z młodzieżą z deficytami w zakresie umiejętności społecznych, cykliczne zajęcia ułatwiające uczniom planowanie kariery zawodowej.

W Poradni prowadzone są systematyczne konsultacje w punktach: Logopedycznym, Dyslektycznym, Interwencyjno - Doradczym, Poradnictwa Zawodowego oraz dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD.

Zespół specjalistów przeprowadza diagnozę dzieci i młodzieży w formie kompleksowych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych umożliwiających wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz określenie optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia, a także dostosowywania warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego.

Poradnia świadczy także pomoc w postaci terapii. Są to indywidualne i grupowe formy pomocy dzieciom, uczniom i rodzicom, w tym terapia rodzin, logopedyczna, pedagogiczna i biofeedback.

Ważny fragment działalności to psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli; „Szkoły dla rodziców”, warsztaty dla rodzin dzieci adolescentów, warsztaty dla nauczycieli, coaching dla pedagogów szkolnych.

Poradnia ściśle współpracuje z placówkami znajdującymi się na terenie jej działalności. Opiekunowie placówek z ramienia Poradni odpowiadają na zapotrzebowanie szkół i przedszkoli, uczestniczą na ich terenie w stałych systematycznych dyżurach, dniach otwartych, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, konsultacjach interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

W strukturze organizacyjnej Poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz i w sprawie dziecka ( MOPS, Sąd, KCTU, „Siemacha” itp.)

Specyficzną formą pomocy psychologicznej, realizowaną w tutejszej poradni, jest działalność Młodzieżowego Telefonu Zaufania; będąc przed laty, odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska krakowskiego, do dziś, pozwala wykorzystywać w anonimowym kontakcie z rozmówcą, wiedzę i umiejętności pracowników, nabyte drogą odpowiednich szkoleń i wieloletnich doświadczeń.

Poradnia wydaje Biuletyn Informacyjny” Trójka” ukazujący się co kwartał.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

1. Dane teleadresowe:

os. Szkolne 27
31-977 Kraków
tel.: 12 644-18-85
e-mail: ppp-4@wp.pl
strona: www.poradnia4krakow.pl

 

2. Dyrektor: Elżbieta Piwowarska

Teren działania Poradni obejmuje dzielnice XIV – XVIII Miasta Krakowa, których granice określone zostały uchwałą Nr XVI/192/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 1995 r. Poradnia mieści się w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna nr 4 powstała w 1958r. Działa od 52 lat na terenie Nowej Huty. Jest instytucją oświatową, której głównym celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci i młodzież od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Poradnia jest czynna w godz. 8.00-19.00. Obejmujemy opieką przedszkola i szkoły z terenu Nowej Huty. Pełnimy w nich stałe dyżury jeden raz w miesiącu. Prowadzimy diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

W Poradni prowadzone są różne formy terapii grupowej dla dzieci i młodzieży np. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeutyczno – rozwojowe, grupa wsparcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi, grupa terapeutyczno – rozwojowa dla gimnazjalistów i młodzieży licealnej, trening zastępowania agresji, trening rozwoju umiejętności społecznych, trening myślenia twórczego dla dzieci zdolnych i inne.

W celu podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców prowadzone są zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców” oraz Szkoła dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych”.

W poradni działa Zespół Orzekający. Posiedzenia odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca. Zespół orzeka: o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Zespół orzeka na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia w sprawach dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Nowej Huty.

Poradnia współpracuje z takimi instytucjami jak MOPS, Policja oraz sądy co daje możliwość szybszego i skuteczniejszego interweniowania w sytuacjach kryzysowych - istotne z powodu funkcjonowania w trudnym środowisku społecznym. W związku z tym do prac zespołów orzekających są też często zapraszani w charakterze konsultantów pracownicy MOPS oraz placówek specjalnych.

Poradnia wydaje Biuletyn Informacyjny, który przekazuje bezpłatnie wszystkim placówkom oświatowym Nowej Huty i instytucjom współpracującym.

 


Poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych

1. Dane teleadresowe:

ul. Św. Gertrudy 2
31-046 Kraków,
tel.: 12 422-43-83,
12 421-40-87
e- mail: pppddd@op.pl

2. Dyrektor: Małgorzata Niewodowska

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych swoją opieką specjalistyczną obejmuje dzieci z całego miasta Krakowa od wieku przedszkolnego do końca edukacji szkolnej. Placówka wykonuje specjalistyczne diagnozy oraz organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mające na celu wyrównanie deficytów rozwojowych i opóźnień dydaktycznych wynikających ze specyficznych dysfunkcji percepcyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia). Poradnia oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, korekcyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania, wspomagające w nauce, umożliwiające prezentowanie własnych uzdolnień i zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu. W pełni realizuje cele wspomagania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im i ich rodzicom oraz nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej. Swoje zadania realizujemy w szczególności wobec dzieci wykazujących zaburzenia dyslektyczne, ale również obejmujemy pomocą dzieci jąkające się, z afazją oraz z zaburzonym zachowaniem i emocjami.

W czwartki pracownicy prowadzą dyżury konsultacyjne kwalifikujące dzieci zgłoszone do poradni na badania.

W ramach dyżurów konsultacyjnych pracownicy także udzielają wsparcia:

- dzieciom oraz rodzicom zainteresowanym problemami uczniów z dysleksją rozwojową

- dzieciom oraz rodzicom uczniów z zaburzeniami mowy,

- rodzicom  dzieci chorych z problemami dyslektycznymi uczęszczających do przedszkoli i szkół.

Plan współpracy ze szkołami obejmuje działania promocyjno-szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów oraz nauczycieli języka polskiego, które organizowane są w formie konferencji, rad pedagogicznych, pogadanek, zebrań dla rodziców i szkoleń.

Wszystkie usługi będące w ofercie poradni są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00

Poradnia oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów.

Sukcesy poradni:

  • Krakowski Zespół ds. Dyskalkulii,
  • Terapia metodą EEG biofeedback.
  • Praca diagnostyczna i terapeutyczna z dziećmi z niedokształceniem mowy
    o typie afazji.
  • grupy psychoterapeutyczne (socjoterapeutyczne)
  • dla uczniów klas V – VI Szkół Podstawowych.

 

 

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej

1. Dane teleadresowe:

31-559 Kraków
ul. Półkole 11
tel.: 12 412-15-66
e-mail: owpp@poczta.onet.pl

2. Dyrektor: Ewa Pohorecka

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Poradnia udziela pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zespół orzekający działający w Poradni został wskazany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z uszkodzeniem słuchu i wzroku oraz autystycznych z Krakowa, powiatów proszowickiego, suskiego, olkuskiego i miechowskiego. Orzekanie dotyczy dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych.

Poradnia prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Pracuje na terenie poradni oraz w uzasadnionych przypadkach na terenie domu rodzinnego.

Terapią obejmowane jest dziecko i jego rodzina. Ośrodek prowadzi terapię dzieci od urodzenia bądź wykrycia niepełnosprawności. Koordynuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone przez placówki na terenie Miasta Krakowa.

Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Poradnia prowadzi zajęcia dogoterapii i współpracuje z Ośrodkiem Hipoterapii.

 

 

Krakowski Ośrodek Terapii

1. Dane teleadresowe:

ul. Miodowa 12
31-055 Kraków
tel.: 12 422-18-58
e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl
strona: www.kot.krakweb.pl

2. Dyrektor: Barbara Woszczyna

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Krakowski Ośrodek Terapii jest specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Ośrodek prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, systemową terapię rodzin, grupy terapeutyczno - psychoedukacyjne dla młodzieży, grupy psychoedukacyjno - terapeutyczne dla rodziców oraz grupy wsparcia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Najczęściej diagnozowana problematyka to różnego rodzaju trudności emocjonalno-adaptacyjne dzieci i młodzieży – fobie szkolne, depresje, lęki separacyjne, natręctwa, moczenie nocne, zaburzenia płynności mowy, próby samobójcze, zaburzenia jedzenia, trudności w nauce, zachowania socjopatyczne i agresywne, kryzysy adolescencyjne, objawy psycho­somatyczne.

Ośrodek jest czynny:
Pon – czw: 8:00 – 19:00
Pt. 8:00 – 15:00

Wiodącą metodą w naszej pracy psychoterapeutycznej z indywidualnymi pacjentami jest podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne, z rodzinami pracujemy w oparciu o systemową terapię rodzin. Praca z młodszymi dziećmi wymaga dużej elastyczności, dlatego powstały również autorskie metody w pracy terapeutycznej inspirowane zarówno metodami tradycyjnymi (rysunek, praca z bajką, techniki relaksacyjne) jak i technikami pracy wynikającymi najnowszych odkryć dotyczących funkcjonowania układu nerwowego dziecka.

Bardzo ważna jest współpraca pomiędzy podzespołami, która pozwala na łączenie metod pracy terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej w zależności od potrzeb. Przynosi to bardzo dobre efekty, gdy jest niezbędna intensyfikacja oddziaływań psychoterapeutycznych. Wzrasta zainteresowanie psychoterapią i coraz częściej ta metoda radzenia sobie z problemami jest akceptowana społecznie. Bardzo ważny, dla korzystających z naszej pomocy osób, jest fakt funkcjonowania poradni w systemie oświatowym. Pozwala to uniknąć etykietowania, jakiego obawiają się ludzie proszący o pomoc psychologiczną w instytucjach medycznych.

 

Samorządowy Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

1. Dane teleadresowe:

ul. Mazowiecka 30 a
30-019 Kraków,
tel. 12 632-87-73
e-mail: sopp.krakow@interia.pl

2. Dyrektor:  Wanda Papuga

3. Charakterystyka wybranych dziedzin z działalności poradni:

Ośrodek obejmuje opieką specjalistyczną, psychologiczną, neurologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Kraków. Specyfiką Ośrodka jest realizacja zadań specjalistycznych również w terenie, w przedszkolach i żłobkach. Opieka wobec dzieci realizowana jest w szerokim wymiarze; poprzez działania diagnostyczno – terapeutyczne pomoc rodzinie, działania psychoedukacyjne oraz wsparcie merytoryczne udzielane pracownikom przedszkoli i żłobków. W ofercie Ośrodka znajdują się między innymi: wczesne rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych i wspieranie rozwoju małego dziecka, terapia rodzin, szkoła dla rodziców, mediacje rodzinne. Bezpośredni kontakt specjalistów Ośrodka z nauczycielami przedszkoli i żłobków daje możliwość wczesnego wykrycia dysfunkcji rozwojowych i podjęcia skutecznej pomocy, która służy zapobieganiu trudnościom na etapie szkolnym. Placówka współpracuje także z krakowskimi uczelniami w zakresie realizacji studenckich praktyk i programów badawczych.

W Ośrodku działa Zespół Orzekający.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Administrator MPI
Podmiot publikujący: Bez barier