górne tło

Ewidencja niekategoryzowanych obiektów noclegowych - informacje

Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję tzw. niekategoryzowanych obiektów położonych na terenie m. Krakowa - innych niż:  hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska, w których świadczone są usługi hotelarskie (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

 

Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ww. ustawy, przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy i nie podlega opłatom skarbowym.

W Urzędzie Miasta Krakowa za realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych odpowiada Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta – tel.: 12 616 60 52,  12 616 11 21  e- mail: marketing@um.krakow.pl

Sposób postępowania przedsiębiorcy chcącego złożyć wniosek o wpis obiektu noclegowego do ww. ewidencji opisany jest na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej - (http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=IP-1)  lub www.krakow.pl (zakładka Odwiedź Kraków/ Informacje pomocnicze)

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji można pobrać zarówno ze stron internetowych jak i w Wydziale Informacji, Turystyki i Promocji Miasta, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych) niezgłoszonym do ewidencji podlega sankcjom karnym zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.