górne tło

Zareaguj na problemy dziecka – otwarte spotkanie dla rodziców i pedagogów

Miasto Kraków kontynuuje działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Na co dzień w Krakowie działają liczne placówki wsparcia psychologicznego oraz ośrodki terapii dla rodzin. Ponadto miasto realizuje programy wspierające rodziców i nauczycieli w wychowania i utrzymania dobrostanu psychicznego podopiecznych oraz kampanie edukacyjne.

Jesienią ubiegłego roku w internecie oraz przestrzeni miejskiej widoczna była miejska kampania „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, uwrażliwiająca rodziców i opiekunów na cyfrowe nawyki dzieci oraz czas, jaki spędzają z urządzeniami ekranowymi, a także informująca o wpływie tych aktywności na kondycję psychiczną. Następnie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadziło w krakowskich szkołach podstawowych pogadanki dla rodziców na temat e-zagrożeń i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

 

Kontynuując tematykę kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury, w godzinach 11.00–17.00, odbyło się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, które było poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Prelekcje i warsztaty poprowadzili lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień. Prelegentami byli m.in. dr Roman Solecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii oraz Katedry Resocjalizacji i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Monika Borkowska-Żebrowska – socjoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz pracownicy Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień, dla rodzin itp.

Na spotkanie zaproszono rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, osoby zajmujące się sprawowaniem opieki oraz wychowaniem dzieci.

Zobacz program wydarzenia [PDF]


Więcej o działaniach Krakowa z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w naszym komunikacie.

Zareaguj na problemy dziecka