górne tło

Nowe plany, pozytywne opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zapoznała się z projektami uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UJ -Zalesie” oraz „Rogatka Warszawska”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UJ - Zalesie” obejmuje obszar położony w południowo - zachodniej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 16,3 ha. Opinie do projektu uchwały, wg druku 3923, komisja wyda na kolejnym posiedzeniu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rogatka Warszawska” obejmuje obszar położony w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy I Stare Miasto, ograniczony: od północy – terenami kolejowymi związanymi z linią nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj (tzw. mała obwodnica); od wschodu – korytarzem drogowym Alei 29 Listopada; od południa – ul. Kamienną oraz północną granicą działki nr 94 obr. 7 Śródmieście; od zachodu – terenami kolejowymi związanymi z linią nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 7,37 ha. Radni projekt uchwały, wg druku nr 3924, zaopiniują na kolejnym posiedzeniu komisji natomiast wydali pozytywną opinię dla projektu uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rogatka Warszawska” (druk nr 3925).

Komisja wydała również pozytywne opinie dla projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Plac Imbramowski” (druk nr 3894); „Nowy Prokocim” (druk nr 3904); „Kobierzyńska - Pychowicka” (druk nr 3906).

Radni nie zaopiniowali natomiast projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego „Łąki w Toniach", wg druku nr 3955, z powodu nieobecności referenta. Temat użytku ekologicznego wróci na następnym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
O projekcie uchwały można przeczytać tutaj.