górne tło

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do skorzystania z usługi całodobowej, 14-dniowej opieki wytchnieniowej. Turnusy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022- będą realizowane do grudnia 2022r.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w turnusie pod numerem tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałki do piątku w godz. od 7:25 do 15:00.

Warunki uczestnictwa w Programie:

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 5) - karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach którego realizowany będzie turnus, znajduje się w zał. nr 6.

Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.

Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela Urząd Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. (12) 616 50 76

Realizator opieki wytchnieniowej nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej i przekaże informację o wynikach naboru.

W określonych przypadkach związanych z indywidualnymi potrzebami opiekunów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w Programie, możliwa jest realizacja poszczególnych turnusów, krótszych niż 14 dni.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Formularz

3. Klauzula informacyjna

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Karta oceny

6. Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

"Osoby chętne do wzięcia udziału w turnusach powinny zapoznać się z treścią Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 zawierającym szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji uczestników" oraz klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załączniki nr 3 i 4.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz profilu na Facebooku