górne tło

FAQ – Pytania i odpowiedzi

SMOG

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM

ZIELEŃ

KULTURA

EDUKACJA

 

SMOG:

Dopuszczalne w Polsce poziomy zanieczyszczeń w powietrzu wynoszą:

1. Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

Na stronie krakow.pl codziennie zamieszczamy informacje o stanie powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

Informacje o stanie powietrza dodatkowo znajdują się:
- na stronach internetowych GIOŚ oraz UMWM
- na wyświetlaczach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej przez MPK  S.A
- na paskach informacyjnych monitorów znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej.

Poziom jakości powietrza, oznaczenia kolorów oraz zalecenia dla mieszkańców:

bardzo dobry

PM10 0–20 µg/m3

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń.

dobry

PM10 20,1–50 µg/m3


Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza niesie niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

umiarkowany

PM10 50,1–80 µg/m3


Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadkach osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

niekorzystny

PM10 80,1–110 µg/m3


Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

zły

PM10 110,1–150 µg/m3


Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

bardzo zły

PM10 ˃ 150 µg/m3


Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.


Liczba, na podstawie której prezentowana jest informacja na stronie, to średnia z ostatniej godziny ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.

Dane pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska. Indeks jakości powietrza i wszelkie dane dostępne na stronie internetowej powietrze.gios.gov.pl.

W celu wzmocnienia monitoringu i przekazywania mieszkańcom Krakowa dokładniejszych informacji, w ostatnich latach Kraków zakupił 5 dodatkowych stacji monitoringu jakości powietrza. Zgodnie z przepisami, wymagana liczba stacji dla takiego miasta, jak Kraków, to 3, natomiast obecnie w mieście jest ich 8 – w następujących lokalizacjach:

System monitoringu jakości powietrza oparty na stacjach pomiarowych jest niezbędny dla uzyskania informacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na całym obszarze miasta oraz o bieżącym stanie jakości powietrza. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie nie jest więc przypadkowa – zależy od charakteru danej stacji:

2. Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, jest aktem obowiązującym. Uchwała weszła w życie 1 września 2019 r.

3. Co ma wpływ na stan jakości powietrza?

Źródła emisji, które w największym stopniu odpowiadają za występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu wskazane zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego (uchwała z 28 września 2020 r.). Więcej informacji o POP – tutaj.

Wyraźny postęp w zakresie zmniejszania się zanieczyszczeń pyłowych, a zarazem prawie całkowita likwidacja niskiej emisji, jest widoczny dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu i współpracy z mieszkańcami. W roku 2019 tylko jedna stacja wskazywała przekroczenia, a w roku 2020 wszystkie stacje monitoringowe wskazywały wartości normatywne w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10. W rezultacie, można stwierdzić, że Kraków przestaje wyróżniać się na tle innych miast jako miasto z dużym zanieczyszczeniem powietrza.

Jednocześnie, warto ciągle pamiętać, że na jakość powietrza – tj. na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza, oprócz wielkości emisji z konkretnych źródeł (niska emisja, przemysł, transport) wpływają przede wszystkim warunki meteorologiczne, wielkości tła miejskiego, tzw. emisja wtórna (tzn. unoszenie zanieczyszczeń z dróg czy chodników przez ruch pojazdów) oraz źródła emisji pochodzące z gmin ościennych (emisja napływowa). Świadomość wpływu tych zagadnień na jakość powietrza i wynikające z nich przemyślane działania w kwestii ochrony powietrza przyczyniają się do sukcesywnego zmniejszania się stężeń zanieczyszczeń odnotowywanych na stacjach monitoringu jakości powietrza w mieście.

4. Jakie działania realizuje Miasto, by poprawić stan jakości powietrza?

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wprowadzono zakaz ogrzewania paliwami stałymi od 1 września 2019 r.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE

lub instalację odnawialnego źródła energii:

PONE był prowadzony przez Gminę Miejską Kraków w latach 1995-2019. W tym okresie, w ramach udzielonych dotacji, zastąpiono ponad 45 tys. palenisk na paliwa stałe ogrzewaniem proekologicznym, zainstalowano prawie 2 tys. odnawialnych źródeł energii, a łączne środki wydatkowane na ten cel wyniosły blisko 338 mln zł.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

5. Bezpłatna komunikacja w czasie smogu

1) Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?
Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00–24.00. Zasady jej wprowadzenia opierają się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy ośmiogodzinne przedziały (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00).

Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

oraz

Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.

Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzone zostaną, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów, do godziny 24.00 tego dnia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących.

W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych, skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte będą wyniki z pozostałych stacji.

Zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej w czasie ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 zostały uchwalone przez miejskich radnych i obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Od 2019 r. organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (a nie, jak do tej pory, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska). Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właśnie na GIOŚ.

W związku z tym, od 1 stycznia 2019 r. wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do właściwego regionalnego wydziału monitoringu środowiska GIOŚ.

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00–24.00. Zobacz uchwałę Rady Miasta Krakowa.

2) Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?
Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 17 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

3) Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Bezpłatne przejazdy obejmują wszystkie osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Krakowie.

4) Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?
Informacje o jej wprowadzeniu, w związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10, są publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także w aplikacji mobilnej Powietrze Kraków oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez miasto i miejskie jednostki.

Ponadto dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego, informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania, tj.:

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO, znajdą Państwo tutaj www.muw.pl.

6. Gdzie zgłosić nieprzestrzeganie zakazu palenia węglem i drewnem?

Taki proceder można zgłosić: do straży miejskiej pod numerem alarmowym 986, poprzez formularz Zgłoś problem / palenisko” na stronie www.krakow.pl, za pomocą miejskich aplikacji mobilnych – Powietrze Kraków i Kraków. Istnieje również możliwość zgłoszenia za pomocą aplikacji Ekointerwencja, obsługiwanej przez województwo małopolskie.

Po wejściu w życie zakazu stosowania węgla i drewna w Krakowie rozpoczęły się regularne kontrole palenisk domowych, prowadzone w ramach systemu kontroli uchwały antysmogowej. W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2021  przeprowadzono ponad 11 tys. kontroli przestrzegania zakazu. Na tą ilość składają się kontrole prewencyjne, które są prowadzone według założonego planu oraz kontrole interwencyjne, tzn. te przeprowadzone w wyniku zgłoszeń, np. za pośrednictwem telefonu interwencyjnego Straży Miejskiej i aplikacji Powietrze Kraków. Z danych zebranych przez Wydział ds. Jakości Powietrza – koordynatora działań kontrolnych, wynika, że podczas kontroli wykryto 511 przypadków złamania zakazu stosowania paliw stałych, w wyniku czego nałożono 159 mandatów na łączną kwotę 35 900 zł.

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ: [powrót]

1. Na co należy zwrócić uwagę zamawiając taksówkę?

Taksówkę najlepiej zamówić telefonicznie. Jeśli musimy skorzystać z taksówki stojącej na postoju, zachowajmy szczególną ostrożność. Starajmy się korzystać z usług taksówkarzy należących do jednej z krakowskich korporacji taksówkarskich (poznamy je po podświetlanym napisie „TAXI" na dachu oraz hologramie na przedniej szybie, zawierającym numer licencji i numer boczny taksówki oraz logo korporacji na bocznych drzwiach pojazdu).

2. Gdzie można kierować skargi na usługi przewozowe taxi?

W przypadku konfliktu, będziemy mogli odwołać się do władz tej korporacji. W razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pasażer może zadzwonić do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa pod numer 12/616 9161. Skargi na usługi przewozowe taxi można kierować na adres: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 82 CA (I piętro), bądź mailowo: km.umk@um.krakow.pl.

3. Jak jest ustalana opłata za przejazd?

Taksówkarze mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu w taksówce cennik opłat za przejazd na zewnątrz, na szybie tylnych drzwi samochodu. Cennik powinien być umieszczony także wewnątrz pojazdu. Opłata za przejazd jest ustalana na podstawie wskazania taksometru. Należy sprawdzić, czy taksometr jest dobrze widoczny niezależnie od tego, na którym miejscu w pojeździe usiedliśmy. Jeżeli tak nie jest – lepiej zrezygnować z kursu. Zanim wysiądziemy z taksówki zabierzmy od taksówkarza paragon fiskalny. Powinien on zawierać informację o długości trasy, zastosowanych opłatach taryfowych i cenie, jaką zapłaciliśmy. Na podstawie paragonu będziemy mogli dochodzić swoich racji, jeżeli uznamy, że kurs kosztował zbyt drogo.

4. Jakie działania kontrolne prowadzi UMK w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy?

Od kilku lat Urząd Miasta Krakowa w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy inicjuje działania kontrolne wobec nieuczciwej konkurencji taxi, które w szczególności przeprowadza Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego, przy udziale – jako pasażerów incognito – pracowników Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 2014 roku przeprowadzono 5 akcji kontrolnych. Łącznie zamówiono 26 przejazdów. 21 przewoźników świadczyło usługi przewozowe bez posiadania jakiejkolwiek wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Łączna suma nałożonych na przedsiębiorców kar pieniężnych wyniosła 544 tys. zł.

5. Ile licencji posiadają aktualnie przedsiębiorcy w Krakowie na wykonywanie transportu drogowego taksówką?

W Krakowie przedsiębiorcy posiadają 3 918 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, z czego 145 przewoźników korzysta z ustawowej możliwości zawieszenia wykonywania transportu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z kolei, do egzaminu w roku ubiegłym przystąpiło 799 osób (40 % zdawalności), w 2013 roku - 767 osób (44 % zdawalności).

 

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM [powrót]

1. Ile dorożek może stacjonować na Rynku Głównym?

Na Rynku Głównym może stacjonować maksymalnie 18 dorożek, jednak dzięki temu, że umowy z przedsiębiorcami-dorożkarzami zostały zawarte na dni parzyste i nieparzyste, działalność w tym zakresie może prowadzić aż 36 dorożkarzy.

2. Czy dorożkarze mogą stacjonować w dowolnym miejscu?

Nie, przedsiębiorcy-dorożkarze nie mogą korzystać z innej lokalizacji niż wyznaczony postój dla dorożek.

3. Jakie obowiązki mają dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także zasad porządkowych, sanitarnych i weterynaryjnych.

4. Czy rowerzyści i piesi muszą ustępować pierwszeństwa dorożkom?

Nie, powożąc klientów dorożkarze muszą udzielać pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

5. Jakie konie mogą zaprzęgać dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani zaprzęgać wyłącznie konie zdrowe, dobrze odżywione oraz niepłochliwe i dające sobą kierować. Jeśli chodzi o wiek zwierząt, mogą to być wyłącznie konie pięcioletnie lub starsze. Do zaprzęgu nie można używać ogierów, wnętrów oraz klaczy źrebnych. Dorożkarze muszą także posiadać paszporty koni z wpisem potwierdzającym ich oznaczenie elektronicznymi identyfikatorami (chipami) oraz wpisy o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych.

6. Czy dorożkarze mogą używać bata?

Zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami regulującymi pracę dorożkarzy, mają oni obowiązek traktować zwierzęta łagodnie i nie nadużywać bata oraz innych form przemocy.

7. Czy konie mogą pracować w upały?

Dorożkarze muszą zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed nadmiernym obciążeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności: nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28oC (obowiązujące są wskazania termometru zainstalowanego na ścianie Sukiennic), natomiast w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28oC, dorożkarze muszą chronić konie przed słońcem i skutkami upału, czyli dodatkowo poić zwierzęta i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla dorożek.

8. Ile godzin pracują zwierzęta?

Czas pracy zaprzęgów, czyli korzystania z postoju w Rynku Głównym może odbywać się od godz. 9:00 do godz. 1:00, jednak, co ważne, łączny czas pracy koni nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

9. Skąd pewność, że ustalone normy regulujące pracę koni rzeczywiście chronią zwierzęta?

Aby skontrolować i jeszcze lepiej określić optymalne warunki pracy koni dorożkarskich, Urząd Miasta Krakowa zlecił wykonanie stosownych badań, które przeprowadzono od czerwca do września 2014 w godzinach porannych, południowych i popołudniowych, a także późno wieczornych, czyli podczas całego okresu pracy koni dorożkarskich w Krakowie. Analizy wykonała wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt.

Badania przeprowadzono na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek. Dla porównania wykonano także analizy na terenie stadnin koni poza terenem Krakowa, ośrodków jeździeckich i warunków naturalnych stepu ukraińskiego. Prowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, równolegle wykonując odczyty dodatkowym miernikiem mikroklimatu (WBGT). Uzupełniająco korzystano z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. W celu określenia dobrostanu pracujących koni w kontekście warunków termicznych, wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich pracujących w Krakowie oraz przeprowadzono badania pulsometryczne koni.

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni, w upalne dni, jest zacieniony bryłą Kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce krakowskich Plant przy ul. Podzamcze. Natomiast najmniej odpowiednim miejscem postojowym dla koni dorożkarskich jest płyta Małego Rynku. We wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, które jest niższe nawet o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych.

Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna u wszystkich objętych badaniami koni dorożkarskich pracujących na Starym Mieście w Krakowie mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych.

Wszystkie zebrane dane pozwalają stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie, w miejscach i terminach dokonywanych badań nie odbiegały od przyjętych za dopuszczalne dla innych koni użytkowych.

10. Kto powinien sprzątać po koniach?

Obowiązek sprzątania po koniach należy do dorożkarzy. Muszą oni usuwać odchody pozostawione przez konie na miejscu postoju, trasie przejazdu oraz dojazdu do stajni, do pojemników spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska (pojemniki znajdują się w okolicy ul. Podzamcze). Dorożkarze są też zobowiązani utrzymywać należyty porządek oraz sprzątać po każdorazowym karmieniu i/lub pojeniu koni, a także używać ekologicznych środków chemicznych (niepieniących, nieagresywnych w działaniu), redukujących woń moczu końskiego.

11. Czy na dorożkach można umieszczać reklamy?

Nie, na pojeździe zaprzęgowym nie można umieszczać reklam, napisów, itp. Pojazd zaprzęgowy musi być natomiast wyposażony w cennik opłat wykonywanych usług, tabliczkę wskazującą właściciela i jego adres, naklejkę kontrolną uwidaczniającą numer boczny dorożki. Dorożkarze nie mogą również nie ozdabiać koni, w sposób ograniczający swobodę ich ruchów.

12. Skąd wiadomo, że dorożkarze potrafią zajmować się zwierzętami?

W trosce o dobro zwierząt, dorożkarze muszą corocznie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni (wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie).

13. Czy po Rynku Głównym można galopować na życzenie klienta?

Nie, na terenie Rynku Głównego należy wyłącznie powozić stępem (najwolniejszy chód konia).

14. Jak długo obowiązują umowy z dorożkarzami?

Umowy cywilnoprawne zostały zawarte na okres trzech lat (2016-2018) na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 października 2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

15. Kiedy można rozwiązać umowę z dorożkarzem-przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią zawartych umów z przedsiębiorcami-dorożkarzami rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy cywilnoprawnej, a w szczególności, gdy przedsiębiorca-dorożkarz korzysta z wyznaczonego postoju w Rynku Głównym w godz. 1300-1700, gdy temperatura w cieniu przekracza 280C (wg termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic) i odmawia opuszczenia postoju. Inną przyczyną rozwiązania umowy, może być wykonywanie usługi powożenia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychoaktywnych oraz w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy-dorożkarza toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym (dot. zakazu kierowania pojazdem zaprzęgowym).

 

ZIELEŃ [powrót]

1. Jaka jest faktyczna powierzchnia terenów zielonych w Krakowie?

Powierzchnia terenów zieleni w Krakowie jest podawana w różnych statystykach i zestawieniach danych, a jej ogólna wartość zależy w szczególności od różnej metodologii klasyfikacji terenów zieleni, m.in. informację o powierzchni terenów zieleni w Krakowie można znaleźć w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, w wydawanym co roku Raporcie o Stanie Miasta. Zagadnienie powierzchni terenów zieleni szeroko i szczegółowo określa Diagnoz Stanu Środowiska Miasta Krakowa, która stanowi załącznik do Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019. W Diagnozie Stanu Środowiska Miasta Krakowa, na podstawie Mapy Roślinności Rzeczywistej, określono powierzchnię terenów zieleni i wynosi ona 19,2 tys. ha (tereny zieleni miejskiej oraz tereny wspomagające tereny zieleni miejskiej).

2. Ile jest drzew w mieście, kiedy poznamy takie dane?

Bardzo trudno jest określić ilość drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie Gmina Miejska Kraków nie dysponuje takimi danymi. Natomiast z punktu widzenia zarządzania miejskimi terenami zieleni istotne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni będących w zarządzie miejskich jednostek. Obecnie Gmina Miejska Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" (Monit-Air), który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 100 ha terenów zieleni oraz zakup systemu komputerowego do obsługi szczegółowej inwentaryzacji zieleni i zarządzania terenami zieleni. Wykonywanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni będzie systematycznie kontynuowane, a po zakończeniu tych prac będzie można określić ile faktycznie drzew rośnie na terenach zieleni będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo w ramach projektu Monit-Air planuje się wykonanie Ogólnej Inwentaryzacji Terenów Zieleni w granicach administracyjnych miasta, która pozwoli stworzyć mapę pokrycia terenu roślinnością oraz pokaże układ zieleni wraz z podstawowymi wskaźnikami taksacyjnymi, wówczas będzie możliwe określenie faktycznej powierzchni terenów zieleni i oszacowanie, np. ilości drzew rosnących na terenie całego miasta.

3. Kto zarządza obecnie terenami zielonymi w Krakowie, a kto będzie nimi zarządzał w przyszłości?

Obecnie tereny zieleni miejskiej są w zarządzie różnych instytucji m. in: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) - zarządzający największą ilością terenów; ZBK, MPiOZ (lasy), ZIS. W przyszłości terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi (z wyjątkiem Lasu Wolskiego) będzie zarządzał Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) w Krakowie powołany uchwałą nr. VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Jaki parki będą zakładane w mieście w najbliższym czasie?

Obecnie Miejski Architekt Krajobrazu Krakowa przystąpił do opracowywania dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030", stanowiący dokument określający planową i długoterminową politykę miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni. Dokument ten będzie stanowił konkretny i szczegółowy program, w którym zostaną określone zadania dla Miasta w zakresie zieleni w tym planów tworzenia nowych parków.
Ponadto w najbliższym czasie przewidziano zrealizować następujące zadania z zakresu zieleni:
• Przebudowa Rynku Podgórskiego – ZIKiT – 4 150 000 zł
• Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – ZIKiT – 291 000 zł
• Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Duchackiego – ZIKiT – 308 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Ratuszowego – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – ZIKiT – 279 000 zł
• Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana – ZIKiT – 42 000 zł
• Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – ZIS – 3 000 000 zł
• Rozbudowa Parku Aleksandry – ZIKiT - 80 000 zł
• Zagospodarowanie terenu Zielonego Bagry na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ZIKiT – 100 000zł
• Rewitalizacja Plant w ciągu ulicy Retoryka
• Rewitalizacja Skweru przy ulicy Brzozowej
• Kolejne etapy rewitalizacji zieleni Al. Beliny – Prażmowskiego
• Rewitalizacja wybranych pasów drogowych na terenie Dzielnicy I Śródmieście
• Kwietniki na Plantach Krakowskich
• Posadzenie m.in. 100 drzew i 100 krzewów na terenie Podgórza – Budżet Obywatelski
• Nasadzenia pnączy wzdłuż Bobrzyńskiego – Budżet Obywatelski
• Rewitalizacja Kopca Wandy w zakresie zieleni
• Utworzenie kręgu zabawowego wraz z posadzeniem drzew na terenie Parku Dębnickiego
• Modernizacja elementów małej architektury i prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, na terenie Parku Skajskiego
• Przywrócenie Parku Jalu Kurka
• Założenie parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, w ramach zagospodarowania terenu przy ulicy Branickiej w Krakowie.

5. Jaki jest obecnie, a jaki będzie w przyszłym roku roczny budżet na zarządzanie o rozwój terenów zielonych?

W Budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. na utrzymanie i konserwację zieleni przez ZIKiT przeznaczono 17 036 200 zł, natomiast na inwestycje dot. terenów zieleni przewidziano 9 750 000 zł.
W kolejnych latach przewiduje się zwiększenie nakładów na utrzymanie i rozwój terenów zieleni, natomiast ostateczne wartość tych środków będzie dopiero znana po uchwaleniu kolejnych budżetów przez Radę Miasta Krakowa.

6. Czy drzewa w Krakowie wycina tylko Miasto?

Nie. Zgodę na usunięcie roślinności mogą otrzymać po spełnieniu określonych warunków posiadacze, właściciele, zarządcy terenów, operatorzy sieci uzbrojenia terenu. Mogą to być zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, spółdzielnie, podmioty publiczne, jak i zarządcy terenów gminnych.

7. Kto może usuwać roślinność w Krakowie i na jakiej podstawie?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub innych ustaw. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (za wyjątkiem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz drzew i krzewów których wiek nie przekroczył 10 lat.
Drzewa lub krzewy mogą być usuwane na podstawie następujących ustaw:
• Ustawy o lasach – regulującej usuwanie drzew z terenów zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Ls
• Ustawy z dnia o ochronie przyrody – regulującej usuwanie drzew i krzewów na pozostałych obszarach, z wyłączeniem drzew i krzewów objętych innymi ustawami
• Ustawy z dnia Prawo wodne - regulującej m.in. gospodarkę zielenią na obszarach położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
• Ustawy z dnia o transporcie kolejowym – regulującej usuwanie drzew które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, jak również usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
• Ustawy z dnia prawo lotnicze - regulującej usuwanie drzew stanowiących przeszkody lotnicze,
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
• Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. (kompetencje wojewody)
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - regulująca tryb usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

8. Kto wydaje zgodę na wycinkę roślinności?

• na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
• na terenach prywatnych zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Las zgodnie z klasyfikacją gruntów zezwolenia wydawane są przez:
- Prezydenta Miasta Krakowa (działającego jako Starosta) na terenie Dzielnicy Krowodrza i Nowa Huta
- Leśniczego ds. lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Myślenice na terenie Dzielnicy Podgórze
- na terenie Dzielnicy Śródmieście - brak jest takich terenów,
• natomiast na terenach lasów komunalnych drzewa usuwane są zgodnie z planem gospodarki leśnej.
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym nakaz usunięcia wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału od strony odpowietrznej, nakaz usunięcia wydaje starosta powiatowy
• na pozostałych terenach zezwolenia wydaje Prezydent Miasta Krakowa

9. Czy Urząd może odmówić wydania zezwolenia wycinki?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Jednocześnie rozpatrując wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego szczegółowo rozważyć interes publiczny i interes strony. W przypadku gdy nie ma podstaw merytorycznych do usunięcia drzew lub krzewów (brak stwarzanego zagrożenia, dobry stan fitosanitarny, brak kolizji z inwestycją) wydaje się decyzje odmowne.

 

KULTURA: [powrót]

1. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych w Krakowie?

- Informacje na ten temat znajdują się w kalendarium (www.krakow.pl/kalendarium/1919,kalendarium_wydarzen.html)
- w zakładce: KULTURA (www.krakow.pl/kultura/9,glowna.html)
- oraz w Newsletterze Kraków.pl, w rubryce: Weekendowy rozkład jazdy, w którym dodatkowo można wygrać bezpłatne zaproszenia na wiele z tych imprez: (www.krakow.pl/65701,artykul,newsletter.html)

 

EDUKACJA: [powrót]

1. Jakie są kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli?

Aktualne informacje (aktualizacja każdego roku) dotyczące rekrutacji do przedszkoli zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

2. Jak wygląda kwestia rekrutacji do szkół podstawowych?

Aktualne informacje (aktualizacja każdego roku) dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

3. Czy obligatoryjne szczepienia będą kryterium rekrutacyjnym do żłobków i przedszkoli?

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/366/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr LXXXII/2048/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków wprowadzone zostały dodatkowe zasady w kolejności przyjęć do żłobka. W § 9 statutów Żłobków Samorządowych stanowiących załączniki do ww. uchwały, ust. 4 otrzymał brzmienie: „Do Żłobka, z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 1 i 2, przyjmowane są, według poniższej kolejności, dzieci:

  1. z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice (opiekunowie prawni) przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w Żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

  2. których rodzice (opiekunowie prawni) przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w Żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

  3. niespełniające kryteriów określonych w pkt 1 i 2”.

Jeżeli chodzi o rekrutację do przedszkoli samorządowych to Uchwała Nr XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów wprowadza: „§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za te kryteria:

  1. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 7 pkt;

4. Budowa nowych przedszkoli – czy miasto poradzi sobie z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w placówkach samorządowych (obowiązek ustawowy od 2017 roku)?

W wyniku prowadzonych inwestycji od 2014 r. oddano 20 nowych oddziałów przedszkolnych (500 miejsc):

W roku bieżącym planowane jest oddanie do użytkowania kolejnych 10 nowych oddziałów przedszkolnych (250 miejsc):

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne, zaplanowano finansowanie dalszych zadań związanych z utworzeniem kolejnych 12, nowych oddziałów przedszkolnych (300 miejsc):

5. Zasady powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych – jaka jest procedura konkursowa?

Aktualne informacje (aktualizacja każdego roku) dotyczące zasad zatrudniania dyrektorów samorządowych jednostek oświatowych zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.