Ulgi w komunikacji miejskiej w Krakowie

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie Uchwały NRXI/159/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r:

Ulgi w komunikacji miejskiej w Krakowie
Fot. Kraków Bez Barier

* Dzieci w wieku do 4 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna;

* Osoby, które ukończyły 70 lat życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość pasażera;

* Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub niezdolnośc do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem towarzyszącym im pojeździe na podstawie:
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez uprawniny organ z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji  lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenia wydanego przez ZUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub dowodu osobistego pasażera z wpisem o I grupie inwalidzkiej

* Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe na podstawie:
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O
- lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych

* Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprwaności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprwaności 05-R wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dlonych.

* Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia na podstawie rocznego biletu imiennego wydanego przez Gminę Miejską Kraków na podstawie zweryfikowanej listy przez Zarząd Miejski PCK;

* Dzieci niesłyszące do 16 roku życia na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organz wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu.

* Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym  umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprwaności 01-U

* Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne z powodu upośledzenia umysłowego, schorzeń narządu wzroku lub schorzeń narządu ruchu  wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprwaności 01-U, 04-O, 05-R

* Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem na podstawie:
- dla uprawnionego – ważnej legitymacji wydanej według wzoru określonego przez MENiS o symbolach MENiS-II/181/2 i MENiS-II/182/2,
- dla opiekuna – zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu;

* Osoby objęte załącznikiem nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy MPK S.A. w Krakowie na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Gminę Miejską Kraków

* Uczniowie z rodzin wielodzietnych na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Gminę Miejską Kraków  na okres roku szkolnego (wrzesień – czerwiec) uczniom z rodzin, w których jest pięcioro i więcej dzieci zamieszkujących na stałe w m. Krakowie. Bilet przysługuje do ukończenia 20 roku życia, ukończenie 20 roku życia lub zmiana zamieszkania przez dzieci starsze nie pozbawia młodszych dzieci nabytych uprawnień.Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych gminnych na podstawia Uchwały Rady Miasta Krakowa

* Osoby niepełnosprwane z narządu słuchu na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związej Głuchych z wpisem "inwalida słuchu"

* Osoby niepełnosprwane z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy - dawna II grupa inwalidzka na podstawie
- legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacji rencisty z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub II grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.

Organem uprawnionym do wydawania legitymacji jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
Tel. (012)-616-5215, 012-616-5217

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Konrad Turczyński - Administrator techniczny
Podmiot publikujący: Konrad Turczyński - Administrator techniczny