Nauczanie indywidualne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Nauczanie indywidualne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
Fot. www.krakow.pl

Dla kogo organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne?

Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) „indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły”. Ta forma nauczania przeznaczona jest dla uczniów poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po operacjach itp. Okres, w którym dziecko nie jest w stanie uczęszczać do szkoły nie może być krótszy niż 30 dni. Upośledzenie umysłowe, wady wzroku, słuchu – nawet poważne, nie kwalifikują dziecka do nauczania indywidualnego. Uczeń dotknięty niepełnosprawnością może być nauczany indywidualnie tylko ze względu na chorobę.

Kto organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne?

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne organizuje dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza uczeń, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Podstawą organizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na wniosek rodziców.

Ile wynosi tygodniowy wymiar godzin indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego?

-         dla dzieci realizujących zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego – od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni,

-         dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni

-         dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni,

-         dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni,

-         dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych –
od 12 do 16 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni.

Dziecku realizującemu zajęcia indywidualnego nauczania nauczyciele mają obowiązek zapewnić możliwość realizacji przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania proporcjonalnie do ilości godzin danej formy nauczania.

Czy uczeń nauczany indywidualnie może być zwolniony z części przedmiotów?

Uczeń może być zwolniony wyłącznie z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej (na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii) – §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) oraz z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (dotyczy uczniów z wadą słuchu lub głęboką dysleksją - §10 ust. 1 ww. rozporządzenia). Pozostałe przedmioty ujęte w szkolnym planie nauczania dla danej klasy muszą być realizowane proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin nauczania indywidualnego.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat w szkołach specjalnych. Mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo. Organizację zajęć regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76).

Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:

- zespołowe (2-4 osób) 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo),

- indywidualne 2 godziny dziennie (10 godzin tygodniowo).

 

Nie wyodrębnia się etapów edukacyjnych i klas, uczestnicy zajęć nie podlegają przepisom w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania, nie otrzymują świadectw, nie obowiązuje ich żadna podstawa programowa. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydawanych na okres do pięciu lat.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier beta