Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zespół ds. Murali

Procedura

Wnioski o opinię dla muralu są rozpatrywane zgodnie z procedurą KD-24 realizowaną w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek należy złożyć do Zespołu ds. Murali działającego w ramach Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Można go złożyć mailowo na adres murale@um.krakow.pl lub osobiście ul. św. Krzyża 1, 31–028 Kraków.

Spotkania Zespołu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Aby wniosek został rozpatrzony na konkretnym spotkaniu Zespołu, należy kompletny wniosek dostarczyć maksymalnie do 15. dnia poprzedzającego miesiąca.

Zespół wydaje opinię sporządzaną w oparciu o zatwierdzony przez Zespół protokół ze spotkania i przekazuje wnioskodawcy nie później, niż do 14 dni roboczych od dnia spotkania, na którym rozpatrzono wniosek.

Termin wydania opinii może ulec zmianie w przypadku gdy:

 • Wniosek jest niekompletny i wymaga uzupełnienia
 • Sprawa, której dotyczy wniosek wymaga sporządzenia dodatkowej ekspertyzy
 • Spotkanie zespołu z przyczyn uzasadnionych nie odbędzie się w regulaminowym terminie. W takim przypadku wniosek zostaje rozpatrzony na kolejnym spotkaniu, a wnioskodawca poinformowany o nowym terminie

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Wskazanie wnioskodawcy z podaniem jego adresu,
 • Określenie, czego dotyczy wniosek (wykonania nowego muralu, usunięcia muralu istniejącego, renowacji muralu istniejącego, wskazanie sugerowanej lokalizacji, inne)
 • opis projektu muralu zawierający informacje dotyczące lokalizacji, w której będzie wykonany mural (wskazanie proponowanego miejsca oraz podanie informacji, czy właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Kraków/Skarb Państwa-Prezydent Miasta Krakowa, a jeśli nie, czy właściciel jest znany i wyraża zgodę na daną inicjatywę)
 • opisanie, w jaki sposób mural będzie uwzględniał kontekst miejsca,
 • opis aspektów technicznych wykonania prac,
 • informacje o twórcach muralu – ich nazwisko wraz z krótkim przedstawieniem biografii i dorobku artystycznego,
 • wskazanie planowanego czasu ekspozycji muralu (podanie dat lub poinformowanie, że mural będzie prezentowany na czas nieokreślony)
 • opis sposobu już przeprowadzonej lub planowanej interakcji z mieszkańcami dotyczącej zgłaszanego projektu,
 • budżet projektu i źródła jego finansowania,
 • wskazanie wykonawcy,
 • harmonogram wykonywanych prac.

Do wniosku należy załączyć:

 • projekt plastyczny muralu w skali i w kolorze
 • aktualne fotografie ściany, na której będzie wykonany mural
 • aktualne fotografie otoczenia ściany, na której będzie wykonany mural pozwalające ocenić kontekst przestrzenny, w którym powstanie dzieło wizualizację w kontekście ściany – projekt muralu naniesiony na ścianę, na której będzie wykonany wizualizację w kontekście otoczenia – projekt muralu naniesiony na ścianę, na której będzie wykonany z ukazaniem jej w szerszym ujęciu z różnej perspektywy

O Zespole

Pod koniec 2021 r. Kraków wzorem wielu miast europejskich stworzył politykę pozwalającą w sposób zintegrowany zarządzać zasobem muralowym w powiązaniu z wszystkimi warunkami definiującymi przestrzeń miasta historycznego i miasta współczesnego. Powodem stworzenia takiej polityki była potrzeba lepszego zarządzania zasobem muralowym miasta, zapobieganie powstawaniu prac słabych jakościowo i technicznie, przeciwdziałanie nadprodukcji murali komercyjnych oraz potrzeba poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

Założenia polityki muralowej realizuje działający od 2022 r. Zespół ds. Murali powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Poza przedstawicielami miasta (piastującymi konkretne urzędy decyzyjne w sprawach przestrzeni publicznej) w skład zespołu wchodzą również twórcy, badacze zjawiska, kuratorzy i pasjonaci sztuki muralu związani m.in. z branżą reklamową czy turystyczną.

Do zadań Zespołu należy monitorowanie kondycji krakowskich murali, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z istniejącymi i powstającymi muralami, upowszechnianie efektów polityki muralowej i promocja dobrego standardu w dziedzinie zarządzania muralami w mieście.

Interdyscyplinarny Zespół ds. Murali opiniuje wnioski dotyczące tworzenia nowych murali, ale też decyduje w kwestiach murali już istniejących (podejmowanie decyzji o zamalowywaniu, konserwacji, uwalnianiu ścian), pomaga dobierać odpowiednie lokalizacje, w oparciu o związek tematyki muralu z miejscem i jego historią, prowadzi bazę murali, wspiera miasto merytorycznie w kwestiach konserwatorskich, technicznych, administracyjnych, czy promuje dobre standardy w powstawaniu murali. Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami np. ukrywaniem logotypu, Zespół chce zapobiegać powstawaniu nielegalnych, kryptoreklamowych murali czy nadmiernej muralozie. Ważnym jest, aby pojawiały  prace uznanych twórców, prace, powstałe w wyniku konkursów czy festiwali, ale chodzi również o to, by wspierać artystów mniej znanych, pomagać im i doradzać, tak by ich prace także miały szanse  zaistnieć w przestrzeni miasta.

Więcej o muralach w Krakowie ma stronie www krakowheritage.com.

Pliki [pdf]

mural Bieniasza na ul. Koletek 8
mural Bieniasza na ul. Koletek 8 A. Wabik
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80 E. Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80 E. Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80 E. Sokalskyy
mural pamięci K. Komedy, ul. Kopernika 22
mural pamięci K. Komedy, ul. Kopernika 22 E. Sokalskyy
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (1).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
mural Pl. Nowy M. Nawrocki
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (2).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
mural Pl. Nowy M. Nawrocki
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (3).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
mural Pl. Nowy M. Nawrocki
Mural poświęcony J. Nowosielskiemu
Mural poświęcony J. Nowosielskiemu M. Nawrocki
Mural SP nr 26, ul. I. Krasickiego 34
Mural SP nr 26, ul. I. Krasickiego 34 P. Wojnarowski
Mural Szymborskiej
Mural Szymborskiej B. Świerzowski
Mural Szymborskiej
Mural Szymborskiej B. Świerzowski
pl. nowy 1, fot. b. Świerzowski (3).jpg-Pl. Nowy 1
Pl. Nowy 1 B. Świerzowski
pl. nowy 1, fot. b. Świerzowski (4).jpg-Pl. Nowy 1
Pl. Nowy 1 B. Świerzowski
ul. Krowoderska 71a
ul. Krowoderska 71a B. Świerzowski
ul. Krowoderska 71a
ul. Krowoderska 71a B. Świerzowski
przy ul. Oś. Szkolne 28A
przy ul. Oś. Szkolne 28A archiwum Fundacja Art Junction
mural Bieniasza na ul. Koletek 8
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
Mural na MOIIB ul. Czarnowiejska 80, 08_09_2022, fot. E_Sokalskyy
mural pamięci K. Komedy, ul. Kopernika 22
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (1).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (2).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
mural pl. nowy, fot. m.nawrocki, 2022 (3).jpg-mural Pl. Nowy, fot. M.Nawrocki
Mural poświęcony J. Nowosielskiemu
Mural SP nr 26, ul. I. Krasickiego 34
Mural Szymborskiej
Mural Szymborskiej
pl. nowy 1, fot. b. Świerzowski (3).jpg-Pl. Nowy 1
pl. nowy 1, fot. b. Świerzowski (4).jpg-Pl. Nowy 1
ul. Krowoderska 71a
ul. Krowoderska 71a
przy ul. Oś. Szkolne 28A
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-10-20
Data aktualizacji: 2023-10-20
Powrót