Strefa płatnego parkowania - informacje ogólne

Początki płatnego parkowania w Krakowie sięgają końca lat 80’ ubiegłego wieku, kiedy to Rada Narodowa Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXXVI/225/88 z dnia 6 kwietnia 1988 r. w sprawie projektu „uspokojenia ruchu kołowego w śródmieściu Krakowa” zdecydowała o utworzeniu w Krakowie z dniem 1 października 1988 r. trzech stref: ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego (strefa B) oraz ograniczonego postoju (strefa C). Na kolejne zmiany trzeba było czekać do roku 1991 wtedy to Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXVI/173/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejsc na drogach, w których pobiera się opłaty za parkowanie (…) ustaliła z dniem 1 października 1991 r. obszar strefy B (będący strefą ruchu ograniczonego) oraz obszar strefy C (będącej strefą ograniczonego postoju) miejscami, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych. W tamtym czasie miesięczna opłata abonamentowa w strefie C wynosiła 400 000 zł., a godzina postoju kosztowała 2 000 zł.

Pomimo że od przełomowego roku 1988 minęło już kilka dekad, co do zasady, wprowadzone wówczas rozwiązania obowiązują do dziś.

Podjęte wówczas działania przyniosły wymierne korzyści przyczyniając się do:

  • spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Starego Miasta,
  • ograniczenia ruchu wewnątrz I obwodnicy,
  • zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły.

Dużą zmianą jakościową w krakowskiej strefie płatnego parkowania był zakup parkometrów. Pierwsze urządzenia do poboru opłat stanęły w roku 2009 w "Strefie P1-Śródmieście". Wcześniej opłat dokonywano za pomocą kart postojowych nabywanych w kioskach lub bezpośrednio u osób dokonujących kontroli.

W kolejnych latach krakowska strefa płatnego parkowania podlegała sukcesywnej ewolucji. Zmieniały się koncepcje, zmieniali się również operatorzy. Od 2 czerwca 2014 r. prowadzeniem strefy płatnego parkowania zajmuje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Zadania powierzone spółce na mocy uchwały mają charakter zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Ostatni raz granice strefy zostały zmienione 1 czerwca 2015 r. Od tego czasu krakowska strefa płatnego parkowania jest nie tylko najstarszą ale również największą w kraju. Jej obszar podzielony został na osiem (8) stref oznaczonych literą „P”, której przyporządkowano kolejną cyfrę arabską, począwszy od nr „1” w sposób następujący: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 i P8. W granicach strefy P6 wydzielonych zostało pięć (5) podstref. Każdej przypisano liczbę w rzymskim systemie zapisu zaczynając od „I”, a skończywszy na „V”. Oznaczenie podstref strefy P6 ustalono w następujący sposób P6I, P6II, P6III, P6IV oraz P6V. Łącznie krakowska strefa płatnego parkowania składa się z 12 wydzielonych obszarów, zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, liczby mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych oraz ilości znajdujących się w nich urządzeń do poboru opłat (parkometrów).

Strefę płatnego parkowania ustala się bowiem na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Krakowska strefa płatnego parkowania obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, o wjeździe na jej teren kierujący pojazdami informowani są znakami D-44 „strefa parkowania” (odpowiednio przy wyjeździe – znakami D-45 „koniec strefy parkowania”) ustawionymi na wszystkich ulicach wlotowych do strefy. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca wyznaczone dla postoju pojazdów samochodowych wyznacza się m.in. za pomocą znaków D-18 „parking”.

Znak D-44

Znak D-45

Znak D-18

Znak D-44 Znak D-45 Znak D-18

Pokaż metkę
Autor: Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe