Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Działania Krakowa w ramach Prezydencji w OWHC

Wiesław Majka
 • UWAGA! Nabór na stanowisko Sekretarza Generalnego Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. Więcej informacji TUTAJ
   

 • Pierwszym zadaniem Prezydenta Krakowa jako Prezydenta OWHC było podpisanie umowy o pracę z nowo wybranym Sekretarzem Generalnym, Robertem J. Quarlesem van Uffordem. Procedura wyboru sekretarza została przygotowana przez członków poprzedniej Rady Dyrektorów i nikt z nich nie pełnił już funkcji w zarządzie, a uzgodnienia były nieprecyzyjne, zaproponowane wynagrodzenie nieadekwatnie wysokie w stosunku do budżetu organizacji. Projekt umowy, przygotowany zgodnie z prawem kanadyjskim, był konsultowany przez prawników, ale pomimo tego niektóre zapisy techniczne mogły budzić wątpliwości. Zgodnie ze  Statutem OWHC Sekretarz Generalny pełni swoją funkcję w siedzibie Organizacji w Quebecu.  Procedura emigracyjna była skomplikowana i długotrwała, a  ponadto pan Quarles przed podpisaniem umowy wysunął dodatkowe oczekiwania, co wydłużyło czas przygotowań. Negocjacje z nim były żmudne i czasochłonne. Konsultacje wymagały codziennych uzgodnień i dyskusji na forum Rady Dyrektorów, gdyż to w jej imieniu Kraków rozmawiał na temat ostatecznych zapisów umowy o pracę. Dla wszystkich było to nowe doświadczenie i duże wyzwanie, ale przyczyniło się do zacieśnienia więzi między nowymi członkami Rady. Zaowocowało także wzmocnieniem zaufania do Prezydenta Krakowa i zbudowaniem wspólnoty w sieci.

  Ostatecznie, z końcem 2019 roku Prezydent Jacek Majchrowski, w imieniu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, podpisał umowę o pracę z nowym Sekretarzem Generalnym. Przenosiny pana Quarlesa do Quebecu – w lutym 2020 roku - zbiegły się początkiem pandemii koronawirusa i pierwszymi restrykcjami sanitarnymi.  Przez pierwsze miesiące 2020 roku zespół Sekretariatu Generalnego w Quebecu – 4 osoby oraz Lee Minaidis, Zastępca Sekretarza Generalnego (mieszkająca na Rodos) - opracowywali nowe strategie programowe organizacji na kolejne lata. Szybko jednak okazało się, że wobec ogólnoświatowego lockdownu  OWHC staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Zaplanowane na pierwszą połowę roku programy edukacyjne, wymiany młodzieżowe zostały zawieszone lub przeniesione na późniejsze terminy. Konferencje regionalne, często z elementami warsztatów, bardzo ważne narzędzie w pracy miejskich konserwatorów zabytków i zarządców miejsc dziedzictwa nie mogły się odbyć, a nawet trudno było zaplanować je na drugą połowę roku, kiedy zapowiadano drugą falę pandemii. OWHC musiała zatem całkowicie przeformatować swój program. Zmiany rozpoczęto od zbierania dobrych praktyk miast w zakresie realizacji projektów mających na celu aktywizację mieszkańców w kierunku innych, możliwych w rygorystycznych warunkach sanitarnych, inicjatyw w zakresie kultury i promocji dziedzictwa oraz zapobieganiu, negatywnym dla gospodarek miejskich, skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię.

  Niestety, w kwietniu 2020 roku, nowy Sekretarz Generalny poinformował Prezydenta OWHC, że z powodów zdrowotnych nie może kontynuować swojej pracy w siedzibie organizacji w Quebecu. Problemy medyczne nie pozwalały mu pozostać w Kanadzie ale, po kilku tygodniach rozmów i konsultacji, zadeklarował kontynuację pracy z domu w Amsterdamie. Praca Sekretariatu Generalnego od marca realizowana była zdalnie, zatem zespół i tak spotykał się jedynie za pomocą komunikatorów internetowych.
   

Internetowe spotkania OWHC

 • Analiza sytuacji i podjęcie decyzji dotyczącej sytuacji Sekretarza Generalnego były kolejnym poważnym wyzwaniem stojącym przez Prezydentem Krakowa. Ta bezprecedensowa sytuacja wymagała od Krakowa aktywnego zaangażowania: przeprowadzenia wielu rozmów z prezydentami miast członkowskich OWHC, analiz prawnych i szukania możliwych rozwiązań dla Organizacji, której sekretariat z dnia na dzień pozostał bez kierownictwa. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca, zwłaszcza w tak szczególnych okolicznościach, gdy wszelka międzynarodowa aktywność została całkowicie wstrzymana.

  Decyzja o przyjęciu rezygnacji Sekretarza Generalnego została podjęta przez Radę Dyrektorów w czasie (wirtualnego) posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2020 roku. Zarówno Statut OWHC, jak i umowa podpisana z panem Quarlesem, jednoznacznie określała, że praca Sekretarza Generalnego ma być realizowana w Quebecu, który jest siedzibą Organizacji, zatem decyzja Rady nie mogła być inna. Również zgodnie ze Statutem, Kraków zaproponował, by funkcję Sekretarza Generalnego - Interim  pełniła dotychczasowa zastępczyni Sekretarza, Lee Minaidis, była wiceprezydent Rodos, która związana jest z organizacją od wielu lat i była już na tym stanowisku. Za taką decyzją przemawiała również potrzeba przeprowadzenia kilku organizacyjnych zmian  w funkcjonowaniu OWHC i w Statucie, wymiar ekonomiczny – Lee pracuje w organizacji jako wolontariusz, a także jej doświadczenie i zaangażowanie. W związku z odejściem Sekretarza Generalnego, OWHC jest zobowiązana ogłosić kolejny konkurs na to stanowisko, a to – o czym Rada Dyrektorów dobrze pamiętała po trudnościach z panem Quarlesem – wymaga uważnego i starannego opracowania przejrzystej procedury rekrutacyjnej, która da szansę na uniknięcie błędów popełnionych przy poprzednim naborze.

  Rozważano również zatrudnienie Roberta Quarlesa van Ufforda na stanowisko Sekretarza Generalnego – Interim na podstawie nowego kontraktu oraz powołanie na stanowisko Sekretarza Generalnego osoby, która w poprzedniej rekrutacji zajęła drugie miejsce, czyli przedstawiciela Meksykańskiej Organizacji Miast Dziedzictwa. Te trzy oficjalnie zgłoszone propozycje zostały opisane, skalkulowane finansowo i przesłane do członków Rady Dyrektorów, która na kolejnym posiedzeniu 26 czerwca wybrała w tajnym głosowaniu propozycję pierwszą. I tak, od 1 lipca 2020 roku pracami Sekretariatu Generalnego jako Sekretarz Generalny Interim kieruje Lee Minaidis

  Jej zastępczynią – z inicjatywy Krakowa – została dotychczasowa specjalistka ds. programów i mediów, Andreanne Charest, mieszkająca w Quebecu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i regulacjami wynikającymi z prawa pracy, wynagrodzenia personelu Sekretariatu w Quebecu są regularnie waloryzowane i dostosowywane co kilka lat. Na rok 2020 przypadł czas kolejnej regulacji i wówczas okazało się, że w tym małym zespole (4-osobowym) są duże dysproporcje, wynikające z historycznych uzgodnień, czyli wprowadzenia systemu wynagradzania wzorem administracji miejskiej Quebecu. Kwestia uporządkowania tej kwestii i stworzenia schematu organizacyjnego wraz z siatką płac stała się kolejnym zadaniem do realizacji pod przewodnictwem Krakowa. Funkcjonujący poprawnie do tej pory system, w wyniku splotu różnych okoliczności, zaczął wymagać gruntownej reorganizacji. Oczywiście, propozycje wypracowane przez Sekretariat Generalny i Kraków były dyskutowane z członkami Rady Dyrektorów i analizowane wieloaspektowo.
   
 • Warto wspomnieć o ważnej kwestii, zrealizowanej przez OWHC po 2 latach dyskusji i negocjacji, czyli powołanie Sekretariatu Regionalnego Chin. To bezprecedensowe rozstrzygnięcie było trudną decyzją, ale ostatecznie Rada Dyrektorów podjęła ją w czerwcu 2020 roku z rekomendacji Prezydenta Krakowa. Prezydent uznał, że będzie to sprzyjać przyłączaniu się do Organizacji nowych członków – miast chińskich, których reprezentacja powinna zostać wzmocniona.
   
 • Kolejną istotną kwestią, która w ramach prezydencji Krakowa musiała zostać podjęta to staranie o uzyskanie międzynarodowego statusu Organizacji czy zmiany w Statucie OWHC wynikające między innymi z konieczności wprowadzenia technicznych rozwiązań podejmowania decyzji w trybie wirtualnym, czy wyboru koordynatorów regionalnych.
   
 • Działania Prezydenta OWHC nie ograniczają się jedynie do  spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem organizacji, równie ważna jest realizacja jej zadań statutowych, które w obecnej sytuacji są szczególnie dużym wyzwaniem. Sieć próbuje znaleźć odpowiedź na pytania: co dalej z turystyką w miastach członkowskich. Zainicjowany zostanie projekt  "Odbudowa turystyki, czyli opracowanie strategii – nowego podejścia w zarządzaniu miastami światowego dziedzictwa kulturowego we współpracy z Międzynarodową Radą Zabytków i Miejsc Turystyki Kulturalnej (ICOMOS ICTC)". To, czego miasta teraz potrzebują, to  strategia lepszego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Jednym z elementów projektu jest opracowanie wskaźnika ożywienia turystyki w miastach światowego dziedzictwa (indeksy stają się popularnymi narzędziami opartymi na danych, pozwalającymi na zrozumienie bieżących i wiążących się z nimi problemów, dzięki ankietom i ocenom badań). Proponowany indeks służyłby jako użyteczne narzędzie benchmarkingu, pozwalające zrozumieć, w jaki sposób te konkretne aspekty danego miasta światowego dziedzictwa są realizowane przez zarządzających danym miastem / obiektem).
   
 • W ramach przygotowań do kolejnego Kongresu zaplanowano serię wirtualnych spotkań w formie, tzw. world cafes,  w czasie których – w ramach grup językowych i tematycznych specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem w miastach  – dyskutowano nt. różnych problematycznych obszary zarządzania miejskiego. Temat przyszłego kongresu: Poprawa jakości życia w miastach światowego dziedzictwa kulturowego – był wybrany w 2019 roku, w czasie, gdy uwaga była skupiona na utrzymaniu lokalnego krajobrazu w miastach doświadczonych tzw. turystyzacją oraz walce z overtourismem. Dziś, pierwszy temat temat pozostaje aktualny, ale ze wszystkich miast docierają głosy, że poprawa życia mieszkańców wymaga zupełnie innych działań. W istocie, aktualna sytuacja jest bezprecedensowa, zatem i dyskusja w poszukiwaniu narzędzi do pomocy mieszkańcom miast historycznych, została tak ułożona, by przyniosła konkretne rozwiązania. Od lutego do marca 2021 roku Sekretariat Generalny zorganizował 3 warsztaty „W drodze do Quebecu” – poświęcone kulturze i technologii, turystyce i gospodarce oraz mobilności w miastach historycznych, które cieszyły się dużą popularnością, a krakowskie działania w obrębie kultury i zarządzania dziedzictwem – przedstawione jako projekt Kultura odporna – zostały wysoko ocenione.
   
 • W świetle prawa, OWHC ma status kanadyjskiej organizacji pozarządowej. Z powodów organizacyjnych i finansowych oraz szczególnego zaangażowania Prowincji Quebec sytuacja ta była dla Organizacji korzystna. Obecnie jednak realia się zmieniły i pojawiły się istotne argumenty za zmianą tego statusu. Członkowie Rady Dyrektorów w czasie posiedzenia w listopadzie 2020 roku podjęli decyzję o powierzeniu tego zadania nowemu Sekretarzowi Generalnemu.
   
 • W konsekwencji decyzji Rady podjętej w listopadzie 2020 roku, 1 stycznia 2021 rozpoczęła się rekrutacja na nowego Sekretarza Generalnego. Zgodnie z prawem kanadyjskim w pierwszym etapie prowadzono ją w tylko na terenie Kanady, a w drugim etapie – międzynarodowo. Termin zgłoszeń kandydatów mija 16 kwietnia. Spośród wszystkich chętnych Rada Dyrektorów, na majowym posiedzeniu, wybierze trzech najlepszych kandydatów. Będą oni prezentować się w czasie nadzwyczajnego, wirtualnego Zgromadzenia Ogólnego OWHC we wrześniu 2021. To właśnie Zgromadzenie wszystkich członków wybierze Sekretarza Generalnego. Decyzja ta miała być podjęta w czasie 16. Kongresu OWHC zaplanowanego we wrześniu w Quebecu. Jednak z powodu poważnej sytuacji epidemicznej Rada Dyrektorów zdecydowała o przesunięciu Kongresu na 8-11 września 2022 roku oraz o przedłużeniu na kolejny rok kadencji obecnej Rady Dyrektorów. Ta bezprecedensowa decyzja wynika z trudności przeprowadzenia wyborów do Rady oraz Prezydenta wirtualnie. Pomimo bezsprzecznej wygody przeprowadzania spotkań i konferencji online, prezentacja kandydatów i osobiste rozmowy są nie do zastąpienia kontaktami wirtualnymi. Ponadto, spotkanie Zgromadzenia Generalnego, czyli uprawnionych przedstawicieli wszystkich miast członkowskich z całego świata będzie poważnym wyzwaniem organizacyjnym, z powodu m.in. faktu, że miasta znajdują się we wszystkich strefach czasowych. Przesłuchanie trzech kandydatów na Sekretarza Generalnego i głosowanie online będzie – po raz pierwszy w historii – trudnym sprawdzianem dla Sekretariatu Generalnego w Quebecu i Prezydenta OWHC w Krakowie.

Reprezentacja

 • Prezydent Krakowa jako Prezydent OWHC jest zapraszany na liczne konferencje i obchody organizowane przez miasta OWHC. W 2020 roku miały one formę wirtualną, ale zgromadziły wielu uczestników z całego świata. Rocznice wpisu na listę UNESCO Warszawy i starego miasta w Baku,  czy przystąpienie chińskiego Suzhou do OWHC to międzynarodowe spotkania z udziałem Prezydenta  OWHC, które nie tylko były okazją do gratulacji i świętowania, ale i do wymiany doświadczeń trudnego czasu kryzysu i działań podejmowanych przez miasta, aby przeciwdziałać jego skutkom. 
   
 • Z okazji Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa, 8 września Prezydent Krakowa przekazał życzenia wszystkim miastom historycznym.

  Dąb OWHC w Krakowie
 • Również w 2021 roku Prezydent OWHC jest zapraszany do udziału w konferencjach regionalnych i tematycznych, jak np. w Turkiestanie, na początku kwietnia 2021 roku, w spotkaniu Sekretariatu Euro-Azja.

Korespondencja oficjalna

 • Prezydent OWHC podpisuje oficjalną korespondencję organizacji do władz miast i innych instytucji międzynarodowych. Są to między innymi zaproszenia na spotkania Rady Dyrektorów, informacje o nowych projektach, rachunki za składki członkowskie, zaproszenia do nowych członków, gratulacje. Jest to ważny obszar międzynarodowej działalności Prezydenta, który służy nie tylko organizacji, ale i promocji Krakowa. Inicjowanie wielu ważnych międzynarodowych dyskusji dotyczących kwestii związanych z zarządzaniem dziedzictwem – a w szerszej perspektywie – gospodarki miast i polityk urbanistycznych, umacnia pozycję naszego miasta na światowym forum.
   
 • Nową inicjatywą krakowskiej prezydencji były specjalne okolicznościowe kartki wysyłane przez Prezydenta OWHC do miast świętujących okrągły jubileusz wpisu na listę UNESCO.

  OWHC kartka z okazji jubileuszu UNESCO

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2020-12-29
Data aktualizacji: 2021-03-30
Powrót