Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków i UNICEF działają razem na rzecz najmłodszych

Wsparcie edukacyjne, pomoc psychologiczna i ochrona zdrowia – to trzy obszary, w których już od 10 miesięcy Kraków i UNICEF podejmują wspólne działania na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, zarówno dzieci-uchodźców, jak i ich polskich rówieśników. W tym czasie powstało wiele inicjatyw, jak Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne czy Słoneczne Przestrzenie Wsparcia, a także projekt Kraków Wspólnie, realizowany również podczas ferii.

zdjęcie baneru UNICEF
Fot. Bogusław Świerzowski - Urząd Miasta Krakowa

W kwietniu 2022 r., dwa miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie, w obliczu rosnącej fali uchodźców, Miasto Kraków i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zawarły porozumienie o współpracy i rozpoczęły działania na rzecz najmłodszych ofiar konfliktu w trzech obszarach zidentyfikowanych jako najpilniejsze: wsparcie psychologiczne, edukacja i ochrona zdrowia. Przy finansowym wsparciu tej organizacji i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym zwłaszcza Fundacją Internationaler Bund Polska (operatorem Centrum Wielokulturowego), magistrackie wydziały: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Edukacji, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowały wiele inicjatyw i wciąż realizują szereg działań wspierających integrację uchodźców.

 – Niecały rok temu UNICEF stał się naszym strategicznym partnerem w organizacji pomocy dla dzieci i młodzieży, którzy stali się nowymi mieszkańcami naszego miasta. Bo w tym momencie nie mówimy już o uchodźcach, tylko o nowych mieszkańcach, biorąc pod uwagę procesy integracyjne, które zaszły przez ostatnie miesiące. Razem z UNICEF-em udało nam się wypracować wiele rozwiązań, dzięki którym ta pomoc nabrała systemowego charakteru. mam na myśli m.in. stworzenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego, poszerzenie oferty żłobkowej czy wzmocnienie i urozmaicenie działań integracyjnych. Dotyczy to także organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ważnym uzupełnieniem corocznej miejskiej oferty wypoczynku w czasie ferii zimowych jest program zajęć realizowany w ramach projektu Kraków Wspólnie, finansowo wspierany przez UNICEF, a koordynowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z miastem – mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek.

Kompleksowa pomoc

Jednym z większych projektów jest otwarte we wrześniu 2022 r. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne przy ul. Topografów 11, które organizuje bezpłatne zajęcia szkolne, edukacyjne i rehabilitacyjne dla około 40 dzieci z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zapewnia też kompleksową diagnozę zakończoną wydaniem odpowiednich opinii oraz specjalistyczną terapię i rehabilitację. Każda grupa składa się z czworga dzieci, nauczyciela i opiekuna, a zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości najmłodszych.

Placówka jest finansowana przez UNICEF. Powstała dzięki zaangażowaniu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, która jest jej organem prowadzącym. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne to szkoła wielokulturowa inna niż wszystkie – została uruchomiona dla dzieci, które wymagają specjalistycznej pomocy edukacyjnej i terapeutycznej, niezależnie od narodowości.

Opieka nad najmłodszymi

Przy wsparciu finansowym UNICEF udało się również otworzyć dodatkowe miejsca
w prywatnych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 – w 2022 r. z pomocy tej skorzystało 193 dzieci.

Zrealizowano też kompleksowe badania przesiewowe dla dzieci wraz z poszerzeniem diagnostyki i objęciem ich specjalistyczną opieką w ramach NFZ – od sierpnia do grudnia 2022 r. wzięło w nich udział 947 dzieci.

Wsparciem finansowym objęto 268 dzieci pozostających pod opieką tymczasowych opiekunów i rozszerzono działalność funkcjonujących na terenie miasta placówek wsparcia dziennego (PWD), w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny. W żłobkach, przedszkolach i szkołach zapewniono ciepłe posiłki dla ponad 5 tys. dzieci-uchodźców.

Ze wsparcia psychologicznego w postaci bezpłatnych konsultacji oraz psychoterapii od lipca do listopada 2022 r. skorzystało ponad 1300 osób.

Wsparcie edukacyjne

Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF do krakowskich szkół i placówek trafiło ponad 7 tys. tabletów i laptopów, dodatkowe wyposażenie pracowni komputerowych oraz materiały dydaktyczne. Mogą z nich korzystać zarówno ukraińscy, jak i polscy uczniowie, a także nauczyciele i asystenci wielokulturowi.

Niezwykle istotnym projektem w zakresie wsparcia bezpieczeństwa psychicznego uczniów są otwarte we wrześniu 2022 r. Słoneczne Przestrzeni Wsparcia UNICEF – osiem placówek usytuowanych w różnych lokalizacjach Krakowa, w których z pomocy psychologów, pedagogów i logopedów mogą korzystać zarówno dzieci z Ukrainy, jak i ich polscy rówieśnicy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.spwslonce.com.

W grudniu 2022 r. w ponad 120 krakowskich szkołach organizowane były działania integrujące lokalną społeczność.

Działania integracyjne

Już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie zawiązała się Koalicja Otwarty Kraków, skupiająca 74 organizacje pozarządowe prowadzące działania (pomocowe, informacyjne, pomoc prawna, integracja) na rzecz uchodźców, którzy schronili się w mieście.

W pomoc zaangażowały się Centrum Wielokulturowe oraz Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, których operatorami są dwie organizacje pozarządowe – Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja ZUSTRICZ. Pracownicy punktu obsłużyli w 2022 r. ponad 18 tys. osób, a centrum zrealizowało łącznie 88 wydarzeń.

Miasto we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja wydało kilkanaście tysięcy przewodników dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Wspierało też organizacje pozarządowe w organizacji aktywności integrujących (spacery, konkursy, produkcja filmów, koncerty, spotkania, gry miejskie, lekcje języka polskiego).

Dzięki Szafie Dobra pomoc materialną otrzymało ponad 80 tys. osób. Od października 2022 r. inicjatywa ta jest wspierana przez UNICEF i działa w nowej lokalizacji na osiedlu Górali 8 w Nowej Hucie (jest czynna od środy do piątku w godz. 10–16).

Przestrzenią integracji są także Pracownie Młodych, czyli nieformalne miejsca spotkań młodzieży w wieku 13–26 lat, oferujące możliwość nauki i relaksu, wyposażone m.in. w laptopy, tablice multimedialne, telewizor, rzutnik, sprzęt fotograficzny, stół bilardowy oraz biblioteczkę książek młodzieżowych. Obecnie działają trzy takie placówki: na osiedlu Piastów 22 w Nowej Hucie, w filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a na Ruczaju oraz w Miejscu Aktywności Mieszkańców na osiedlu Na Kozłówce 25.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2023-01-17
Data aktualizacji: 2023-01-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź