Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ustawa, a nie prezydent, decyduje o zawieszeniu dyrektora szkoły

Jeżeli rzecznik dyscyplinarny złoży wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora samorządowej szkoły ze wskazaniem na czyn naruszający prawa i dobro dziecka, prezydent miasta jest zobligowany do zastosowania przepisu, który nakazuje zawiesić dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków. O decyzji podjętej wobec dyrektor VIII LO Anny Drwięgi przesądza Karta Nauczyciela, która nie pozostawia włodarzowi miasta żadnej swobody decyzyjnej.

Organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Procedura zawieszenia przez organ prowadzący szkołę nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków służbowych została uregulowana w art. 85t ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, ze zm.).

Zgodnie z art. 85t ust. 2 KN dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.

Przesłanki wynikające z tego przepisu zostały spełnione w przypadku dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Anny Drwięgi. Do prezydenta Krakowa wpłynęło bowiem pismo z 10.01.2023 r. Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim z informacją o rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli i wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (postanowienie o wszczęciu postępowania z 9.01.2023 r. w załączeniu) w stosunku do Anny Drwięgi, dyrektor VIII LO. Przewodnicząca Komisji w ww. piśmie poinformowała o wnioskowanej przez rzecznika karze, tj. wynikającym z art. 76 ust. 1 pkt 3 KN zwolnieniu z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, oraz że pismo zostało skierowane do prezydenta miasta celem realizacji postanowień art. 85t ust. 2 KN.

Aby dochować wszelkiej staranności, prezydent Krakowa zwrócił się pisemnie do Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej o doprecyzowanie, w jaki sposób należy rozumieć intencję wyrażoną w przesłanym przez nią piśmie i dołączonym do niego postanowieniu, a co za tym idzie – jaki tryb ma zostać zastosowany.

W odpowiedzi Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej wskazała wprost, że uwzględniając treść postanowienia Komisji Dyscyplinarnej z 9 stycznia 2023 r., z którego wynika, że Annie Drwiędze zarzuca się naruszenie praw i dobra dziecka, oraz uwzględniając proponowaną przez Rzecznika karę (jak wyżej), organ prowadzący szkołę ma obowiązek podjąć decyzję o zawieszeniu dyrektora obligatoryjnie.

W związku z powyższym prezydent Krakowa nie miał możliwości podjęcia innej decyzji niż zawieszenie dyrektor VIII LO Anny Drwięgi w pełnieniu obowiązków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Müller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-22
Data aktualizacji: 2023-02-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź