Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowy Bieżanów – komentarz do materiału TVP

W związku z wyemitowanym 24 listopada materiałem TVP Kraków „Głos regionów”, poświęconym zamiarowi wycięcia drzew na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów informujemy:

materiał, poza tematem poświęconym działaniom Spółdzielni, zawiera stwierdzenie, że urząd podaje liczbę drzew posadzonych, natomiast nie podaje (nie wie) ile drzew jest usuwanych. Jest to informacja niezgodna z prawdą, ponieważ statystyki drzew usuwanych w ramach zezwoleń administracyjnych, wraz z ilościami o obowiązkowej do posadzenia w zamian liczbie drzew są znane, ale zapytanie w tym temacie nie zostało do nas skierowane przez dziennikarza.

W załączeniu przekazuję statystykę za okres od roku 2015, która była także prezentowana na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa i dotyczy zezwoleń wydanych w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Materiał zawierał również informacje na temat terenów zielonych w mieście, myląc powierzchnię lasów w rejonie miasta z pozostałymi terenami zielonymi. Opracowana w tym roku Mapa Obszarów Aktywnej Wegetacji Roślin wykazała, że powierzchnia „zielona” to ponad 72% powierzchni miasta. Jest to oczywiście powierzchnia zajęta również przez tereny łąkowe czy tereny rolne, jak również przez m.in. rzuty koron drzew, a więc część tej powierzchni w poziomie gruntu stanowi np. chodniki, czy ulice, natomiast są one pod okapem drzew. Podana w materiale powierzchnia ok. 11%, dotyczy terenów zielonych będących w utrzymaniu gminy i jest to powierzchnia geodezyjna, a więc powierzchnia gruntów utrzymywanych przez miasto. W tej powierzchni nie ma terenów spółdzielni mieszkaniowych, ani innych terenów prywatnych, które jak widać na przykładzie SM Nowy Bieżanów stanowią dość istotną powierzchnię. Wg danych GUS Kraków posiada również bardzo wysoki współczynnik odtworzenia ilości drzew usuwanych. W średniej z lat 2015-2019 kształtuje się  na poziomie 135 %, czyli posadzono 35 % więcej drzew niż usunięto. Dla porównania Wrocław 105%, Warszawa 105%, Poznań 94%, Katowice 50%. Liczby bezwzględne również wskazują że w tych latach w Krakowie usunięto mniej drzew niż np. w Bydgoszczy, Wrocławiu, Warszawie czy Katowicach. Kraków ma również największy przyrost ilości pomników przyrody w latach 2015-2020 (GUS), a w ich liczbie bezwzględnej ustępujemy wyłącznie Warszawie.

Informacja o drzewach usuwanych w ramach postępowań prowadzonych w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK

Odnosząc się do problemu wycinki na terenie Spółdzielni, należy wyjaśnić, że ogłoszenia o zamiarze złożenia wniosków, które wywiesiła spółdzielnia są obowiązkiem ustawowym poprzedzającym złożenie wniosku. Jest to pewna forma konsultacji społecznych, a więc zarzut pomijania głosów mieszkańców jest bezzasadny. Celem takich ogłoszeń jest właśnie zebranie opinii mieszkańców na temat planowanego złożenia wniosku. Istotnie zabrakło w tym przypadku dialogu i wytłumaczenia lub okazania, o które drzewa chodzi, natomiast przepisy nie nakładają takiego obowiązku.

Informacja o zamiarze wnioskowania o zezwolenie na usunięcie tak dużej liczby drzew na terenie spółdzielni, dla Wydziału jest również niezrozumiała, ponieważ ta spółdzielnia okresowo występuje do urzędu o wydanie zezwolenia, a więc widać pewną systematyczność działania w tym zakresie. W bieżącym roku Spółdzielnia otrzymała zezwolenia na usunięcie łącznie 7 drzew, odmówiono natomiast zezwolenia na usunięcie 4 drzew. Drzewa, na które zostało wydane zezwolenia były egzemplarzami suchymi,  zamierającymi lub posiadającymi wady stwarzające niebezpieczeństwo, np. wypróchnienia w obrębie pni. Za te drzewa spółdzielnia ma obowiązek posadzić 9 drzew. Miejsce sadzenia co do zasady jest na terenie spółdzielni, czy czym nie zawsze z bezpośrednim sąsiedztwie drzewa usuwanego. W roku 2020 wydano zezwolenie na 3 drzewa pod warunkiem posadzenia 3 drzew, odmówiono wydania zezwolenia 1 drzewa. W 2019 r. wydano zezwolenia łącznie na 69 drzew pod warunkiem posadzenia 67 drzew i 10 krzewów, odmówiono wydania zezwolenia 27 drzew.

Należy pamiętać, że większość drzew na terenie tej spółdzielni osiągnęło już wiek, w którym mogą występować problemy, zwłaszcza jeżeli są to gatunki krótkowieczne. Tylko w bieżącym roku stwierdzono na terenie spółdzielni 19 drzew, które zostały uszkodzone przez siły natury. Nie mamy pełnej informacji ile dodatkowych przypadków było usuwanych przez straż pożarną.

Oczywiście sam wiek nie jest wystarczającą przesłanką do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, jeżeli zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, to oględzin będzie dokonywał pracownik urzędu posiadający wykształcenie kierunkowe w zakresie dendrologii, który w razie potrzeby zleci dodatkową ekspertyzę dendrologiczną, jednak podzielam pogląd prelegenta materiału, że to jest obowiązek zarządcy terenu, a obserwowane działania mają na celu przerzucenie tego zadania na urząd. Jest to niestety dość powszechna praktyka różnych spółdzielni, ale pierwszy raz pojawiają się na taką skalę. Działania urzędu oczywiście będą ukierunkowane na obiektywne zbadanie zasadności usunięcia drzewa, kierując się w szczególności bezpieczeństwem. W postępowaniu administracyjnym stronami będą również mieszkańcy posiadający udział w gruncie, na którym rosną drzewa, a o wszczęciu postępowania i terminie oględzin będą zawiadomieni obwieszczeniem dostępnym w Spółdzielni, Radzie Dzielnicy, siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska oraz w BIP.

Małgorzata Mrugała

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Patrycja Piekoszewska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź