Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Film na stronach internetowych „Dziennika Polskiego” – sprostowanie

W związku z publikacją na stronie www.dziennikpolski24.pl, w dniu 16 stycznia 2018 roku, filmu „Poważny program, odc. 10: MOPS ma własną gazetę”, zamieszczamy sprostowanie dyrektora MOPS.

Gmina Miejska Kraków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przystąpiła w charakterze Partnera Głównego do akcji edukacyjno-informacyjnej „Społeczny Kraków”. Akcja miała na celu autorskie zaprojektowanie, koordynację i przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie polityki społecznej, wsparcia rodzin i dzieci oraz senioralnej. Działania informacyjne prowadzone w ramach akcji wynikają z obowiązków informacyjnych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki społecznej, określonych w dokumentach strategicznych i programowych z obszaru polityki społecznej, przyjętych Uchwałami Rady Miasta Krakowa:

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, przyjęta Uchwałą Nr XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020:
a) Dziedzina: Aktywność i integracja społeczna seniorów
Cel operacyjny 1: Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej seniorów
Zadanie: Ułatwianie dostępu do informacji przydatnych dla seniorów poprzez prowadzenie ogólnodostępnych serwisów internetowych, wydawanie informatorów, publikacje oraz zamieszczanie informacji w prasie.

b) Dziedzina: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cel operacyjny 1: Zwiększenie wrażliwości oraz skali reakcji społecznej i instytucjonalnej na obserwowane przejawy przemocy oraz rozwój współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadanie: Zamieszczanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych mediach, Internecie oraz kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących form specjalistycznej pomocy możliwej do uzyskania w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.

c) Dziedzina: Wspieranie rodziny
Cel operacyjny 1: Wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych
Jednym z priorytetów określonych dla realizacji celu jest dostarczanie krakowskim rodzinom wiedzy na temat oferty Gminy Miejskiej Kraków skierowanej do rodzin z dziećmi, a w szczególności do rodzin wielodzietnych.

2. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018, przyjęty Uchwałą Nr L/919/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018
Cel 1. Kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości życia i rozwojowi krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży
Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie dostępu do informacji na temat oferty miasta adresowanej do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży
oraz
Cel szczegółowy 1.8. Tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem, w tym rodziny wielodzietnej poprzez prowadzenie działań wspierających oraz kampanii społecznych

3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Nr CXII/1732/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2020:
Cel 4: Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa odnośnie zjawiska przemocy rodzinie
Realizowany poprzez: Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczności lokalnej i środowisk zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie, w tym m.in.:
- umieszczanie informacji na temat Programu w mediach,
- działalność medialna mająca na celu zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy.

Ponadto należy wskazać, iż w ramach projektu pn. „W sile wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, założono prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby rekrutacji oraz prezentacji działań podejmowanych w ramach projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z trudnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, a także do ich opiekunów faktycznych.

Podejmowane w ramach akcji działania miały charakter informacyjny, nie zaś promocyjny.

Witold Kramarz
Dyrektor MOPS

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat