Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O wykluczeniu cyfrowym w Magistracie

W Krakowie z Internetu korzysta 53,4% mieszkańców w wieku 50+, choć dostęp do niego posiada 64,8%. Tymczasem najnowsze badania Koalicji „Dojrz@łość w sieci” pokazują, że dla osób 50+ Internet jest „oknem na świat”. O tym, co zrobić, by dojrzali Polacy korzystali z nowoczesnych narzędzi komunikacji, dyskutowano w magistracie podczas konferencji Koalicji. Spotkanie poświęcone było kompetencjom cyfrowym pokolenia 50+ oraz roli administracji lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Gospodarzem spotkania był Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W obradach udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel.

Warto zauważyć, że mimo, iż Internet jest dostępny i rozwijany w Polsce od 20 lat, to jednak wciąż duża grupa Polaków nie widzi potrzeby korzystania z niego. Dzieje się tak w sytuacji, w której coraz mniejszą barierą w korzystaniu z Internetu jest stan infrastruktury teleinformatycznej oraz ceny usług” – powiedziała wiceminister Iwona Wendel. Niski poziom kompetencji cyfrowych dużej grupy Polaków ma niekorzystne konsekwencje, np. w postaci niedopasowania osób wykluczonych cyfrowo do wymagań rynku pracy, a także stanowi barierę w rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej, gdyż wciąż aktualne jest ryzyko, że znaczna część społeczeństwa nie będzie mogła z nich samodzielnie skorzystać” stwierdziła wiceminister Wendel.

W walce z tym problemem narzędziem są także Fundusze Europejskie. W programie Kapitał Ludzki w ramach działań skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dostępne są m.in. szkolenia komputerowe. Jednak najważniejszym instrumentem jest działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, które umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.

Grupą docelową są dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby wykluczone cyfrowo z przyczyn ekonomicznych i osoby niepełnosprawne. Kryteria te w sposób naturalny dopuszczają udział w szkoleniach osób po 50 roku życia. Działanie ma więc istotne znaczenie dla przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób po 50. roku życia.

Projekt jest wdrażany od 2008 r. Dotychczas zatwierdzono do wsparcia 257 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 730 mln zł. Kolejny nabór wniosków zakończy się 28 października 2011 r., natomiast w 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie wstępnie planuje przeprowadzenie kolejnych dwóch naborów. Spodziewanym efektem będzie podłączenie do Internetu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy ponad 66 tys. gospodarstw domowych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest jednym z 7 priorytetowych obszarów Europejskiej Agendy Cyfrowej ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2010 r. Wskazuje ona, że istotnym problemem, utrudniającym rozwój społeczny i gospodarczy, są niewystarczające kompetencje cyfrowe blisko 30 proc. mieszkańców UE. Dlatego należy spodziewać się, że w programach z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 zagadnienie to będzie potraktowane priorytetowo” – zakończyła swoje wystąpienie wiceminister Wendel.

Przedstawione podczas konferencji projekty zrealizowane przez Koalicję pokazują, że efektywne działanie na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym, jest możliwe tylko dzięki współpracy biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Koalicja dzięki modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego pozyskuje do współpracy kolejne podmioty. Kraków, będący partnerem Koalicji, do której przystąpił jako pierwsze miasto w Polsce w 2010 r., jest przykładem dla innych jednostek samorządu lokalnego, jak realizować działania na rzecz cyfrowego włączenia osób starszych we współpracy z Koalicjantami.

Poza dyskusją nad sposobami zachęcania osób dojrzałych do aktywności w sieci, podczas konferencji ogłoszono poszerzenie Koalicji o nowego członka - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, która już od 4 lat we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim prowadzi program edukacyjny „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S”. Założeniem akcji jest stworzenie seniorom warunków do integracji, samorealizacji oraz aktywizację poprzez rozwój zainteresowań i wymianę wiedzy oraz doświadczenia. Wojewódzka Bibliotek Publiczna przeszkoliła już ponad 3000 osób, a za realizowane działania została Laureatem w Konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia Programu Grundtvig w kategorii „Najlepsza Organizacja”.

Szczegółowe informacje na temat działań Koalicji na stronie www.dojrzaloscwsieci.pl. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-26
Data aktualizacji: 2011-10-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź