Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zostań dziennym opiekunem

Gmina Miejska Kraków szuka dziennych opiekunów, którzy będą zajmować się dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna, proszone są o wypełnienie i wysłanie ankiety opublikowanej na stronie www.bip.krakow.pl na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 30 października 2011 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 96 lub 12 616 94 87.

Wynagrodzenie dziennego opiekuna wg stawki godzinowej ma wynieść 3 zł 50 gr za opiekę nad jednym dzieckiem. Jeżeli opiekun będzie się opiekował 5 dzieci przez 8 godzin dziennie, to jego dzienne wynagrodzenie może wynieść 140 zł x ok. 20 dni roboczych w miesiącu = 2800 zł/5 dzieci = 560 zł za jedno dziecko.

Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wyniosłaby 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Rodzice pozostawiając dziecko powyżej 8 godzin dziennie, będą ponosić dodatkowe koszty za każdą rozpoczętą kolejną godzinę opieki.

Do zadań dziennego opiekuna należeć będzie: zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej w warunkach zbliżonych do warunków domowych.

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5)   posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6)   odbyła:

a) 160-godzinne szkolenie albo

b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Prezydent Krakowa wybierze dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert.

Gmina Miejska Kraków chce również udzielić dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy. Dotacji udzieli się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot opieki na dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

Podmioty, które zainteresowane są współpracą z Gminą Miejską Kraków w tym zakresie, prosimy o wypełnienie ankiety opublikowanej na stronie www.bip.krakow.pl i przesłanie jej na adres e-mail: bz.umk@.um.krakow.pl w terminie do 30 października 2011 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 96 lub 12 616 94 87.

Aktualnie liczba miejsc w żłobkach samorządowych i placówkach prywatnych współfinansowanych z budżetu Gminy wynosi 1845 miejsc. Liczba „oczekujących” (potencjalnie zainteresowanych miejscem w żłobku) waha się od 1500 do 3000 osób.

Obecnie w Krakowie obowiązuje opłata stała w wysokości 180 zł 18 gr miesięcznie. Pokrywa ona 19 proc. kosztów utrzymania jednego miejsca dla dziecka w żłobku miejskim, który obecnie wynosi 1200 zł. Do jednego dziecka budżet miasta dopłaca więc ponad 1000 zł miesięcznie.

Dla kompleksowej realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 niezbędnym jest również włączenie pracodawców, którzy z wykorzystaniem przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mogą dofinansowywać opiekę nad dziećmi pracowników w żłobku, klubie dziecięcym, a nawet tworzyć żłobki przyzakładowe. Działania te mogą być współfinansowane z budżetu Państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz z budżetu Gminy. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-09-28
Data aktualizacji: 2011-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź