Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków ma Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przegłosowali gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument wyznacza kierunki działania Miasta do 2020 roku w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami.

Przypomnijmy: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza on dla Krakowa kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Ich realizacja pozwoli na osiągnięcie konkretnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wdrożenie PGN wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta.

Decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania PGN dla Krakowa podjęła Rada Miasta w październiku 2013 roku. W ślad za tym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przygotowania dokumentu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie PGN zlecono wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm Consus Carbon Engineering Spółka z o.o. i Andrzej Łazęcki Projektowanie Systemów Grzewczych za kwotę 183 270,00 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 85 proc. kwoty zamówienia.

Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje, że do roku 2020 nastąpi zmniejszenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego 1995 o około 7,2 proc. oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o około 17,6 proc. Poprawi się również stan jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz zwiększy udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3 proc. w 2020 r.

Przyjęcie i wdrożenie PGN przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów ochrony zdrowia i kosztów energii, przyczyni się do zastosowania nowych bardziej efektywnych technologii w zakresie użytkowania energii, zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki, poprawi jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo energetyczne, usprawni mobilność regionalną i transport zbiorowy a także przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Posiadanie przez Gminę Miejską Kraków „Planu gospodarki niskoemisyjnej” wraz z ujętymi w nim działaniami wpływającymi na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza jest konieczne do uzyskania dofinansowania na ww. działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-10-06
Data aktualizacji: 2015-10-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź