Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Likwidacja zakładu budżetowego - Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą "Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie" i nadanie statutu jednostce – to jeden z punktów jutrzejszej (25 sierpnia) sesji Rady Miasta Krakowa.

Projekt uchwały przewiduje likwidację zakładu budżetowego – Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 z dniem 31 grudnia 2010 r.

Jednostka budżetowa – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 zostałoby utworzone 1 stycznia 2011 r.

Do zadań realizowanych przez Centrum należy m.in.:

1) świadczenie pomocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii;

4) udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą;

5) współpraca w zakresie realizacji programów ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

6) prowadzenie działań w ramach opieki nad osobami nietrzeźwymi poprzez m.in.:

przeprowadzanie badań lekarskich, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i innych oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami leczenia odwykowego, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień i ich skutkom.

Centrum jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych oraz rachunkowości.

Nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1420 z późn. zm.) wprowadza zmiany w organizacji sektora finansów publicznych dotyczące funkcjonowania zakładów budżetowych, jakim jest obecnie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Art. 14. ustawy ściśle określa zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe m.in. w zakresie gospodarki komunalnej, transportu zbiorowego, kultury fizycznej i sportu. Wobec tego, iż w nowym katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być prowadzone w formie samorządowych zakładów budżetowych nie mieści się statutowa działalność zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, koniecznym staje się przeprowadzenie jego likwidacji.

Zmiany organizacyjne są pierwszym etapem przekształceń Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Drugim etapem będzie rozszerzenie działalności Centrum i stworzenie placówki świadczącej kompleksowe usługi dla osób uzależnionych i ich rodzin. Realizacja drugiego etapu będzie możliwa po otrzymaniu dodatkowej bazy lokalowej.

Nie przewiduje się wpływu likwidacji zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej na budżet miasta. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-08-24
Data aktualizacji: 2010-08-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź