Komunikacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rodzaje biletów

Bilety do kasowania

Bilety do kasowania to bilety na okaziciela, występujące w formie biletów papierowych lub biletów zapisanych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji iMKA, moBiLET, mPay, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl. 

Pasażer podróżujący na podstawie biletu papierowego zobowiązany jest skasować bilet w czasie pierwszego przejazdu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w pojeździe (w automacie lub u kierującego pojazdem), niezwłocznie po jego zakupieniu. Bilet należy zachować na czas wszystkich przejazdów odbywanych w okresie ważności biletu. Obowiązek kasowania nie dotyczy biletów WSPÓLNYCH 70-minutowych, zakupionych w pociągach KMŁ.

a) bilety jednoprzejazdowe (nazywane też biletami jednorazowymi) to bilety na okaziciela, uprawniające do jednokrotnego przejazdu linią dzienną lub nocną:

 • dla 1 osoby – ważny w strefach biletowych I i II, uprawnia do podróży pojazdem, w którym został skasowany do zakończenia kursu tego pojazdu lub przez 50 minut od momentu skasowania, wykonując przesiadki,
 • grupowy do 20 osób – ważny w strefach biletowych I lub I i II, uprawnia grupę do 20 osób do jednego przejazdu tramwajem lub autobusem, w którym bilet został skasowany.

b) bilety czasowe (wieloprzejazdowe) to bilety na okaziciela, uprawniające do wielokrotnych przejazdów liniami dziennymi i nocnymi. W okresie ważności biletu pasażer może wykonać dowolną liczbę przesiadek:

 • 20-minutowy – ważny w strefach biletowych I i II, przez 20 minut od momentu skasowania,
 • 50-minutowy – ważny w strefach biletowych I i II, przez 50 minut od momentu skasowania,
 • 90-minutowy – ważny w strefach biletowych I i II, przez 90 minut od momentu skasowania,
 • 24-godzinny – ważny w strefach biletowych I lub I i II, przez 24 godziny od momentu skasowania,
 • 48-godzinny – ważny w strefie biletowej I, przez 48 godzin od momentu skasowania,
 • 72-godzinny – ważny w strefie biletowej I, przez 72 godziny od momentu skasowania,
 • 7-dniowy – ważny w strefach biletowych I lub I i II, przez 7 kolejnych dni od momentu skasowania do godziny 23:59 ostatniego dnia ważności.

c) bilet weekendowy rodzinny (normalny) uprawniający do wielokrotnych (przez okres dwóch dni weekendowych tj. sobotę i niedzielę) przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I i II. Bilet ten obowiązuje dla grup od dwóch (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie siedmiu osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16).

d) bilet WSPÓLNY 70-minutowy to bilet na okaziciela, uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II oraz pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ tj. Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek Kopalnia; ważny przez 70 minut od skasowania w środkach komunikacji miejskiej lub nabycia w pociągach. W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Dodatkowe informacje dotyczące biletów do kasowania

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet:

 • jednoprzejazdowy – przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą.
 • czasowy 20, 50, 90 – minutowy – przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 15 minut.

W przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, zachowuje ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego – przez 60 minut od chwili skasowania.


Bilety okresowe

Bilety okresowe imienne to bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. Bilety te występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK, elektronicznej legitymacji studenckiej ELS) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikacje: mKKM, mKK, iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.

 • Okresowe miesięczne ważne w strefach biletowych I lub I i II, uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi:
 • imienny na 1 linię lub na 2 linie

Pasażer korzystający z biletu okresowego na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.

Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne może dokonać bezpłatnie zmiany numeru/ów linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu,

 • imienny sieciowy,
 • imienny specjalny – jest to bilet w promocyjnej cenie, która obowiązuje przy zakupie co najmniej 50 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji. Podmiot, który zamierza nabywać bilety imienne specjalne dla swoich pracowników podpisuje umowę z Gminą Miejską Kraków
   
 • Okresowe miesięczne dla Mieszkańca (w preferencyjnie niskich cenach) - uprawniające do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi. Bilet ten można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące. Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione są osoby, które uzyskały uprawnienia określone w Uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.).

Więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl

 • Semestralny imienny na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni – bilet w promocyjnej cenie, uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:
  • uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 • miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Podstawą wydania biletu Socjalnego niezależnie od wieku jest:
  • pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • dokument potwierdzający tożsamość.
 • Aktywizujący dla osób bezrobotnych miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące biletów okresowych

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-12 miesięcy). Bilety te można nabywać z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży ważności biletu.

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, specjalne, wspomagające i nocne.

Plastikowym nośnikiem biletu okresowego może być:

 1. „Karta Krakowska” (KK),
 2. Krakowska Karta Miejska (KKM),
 3. Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA),
 4. Krakowska Karta Rodzinna (KKR3+),
 5. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS).

Mobilnym nośnikiem biletu okresowego może być:

 1. „Karta Krakowska” (mKK),
 2. Krakowska Karta Miejska (mKKM),
 3. Małopolska Karta Aglomeracyjna (iMKA)

Bilety zintegrowane

Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

 • przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR),
 • przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

Bilet na jednym nośniku na pociąg, autobus i tramwaj

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

 • w wersji papierowej,
 • w formie zapisu na karcie MKA, 
 • na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

 • na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych
 • oraz
 • jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej lub dwoma, bądź wszystkimi liniami KMK w I i II strefie biletowej (według wyboru pasażera).

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR lub KMŁ.

Gdzie kupić takie bilety?

– w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA,

– przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o., bilet na nośniku papierowym:

 • we wszystkich kasach biletowych PR,
 • za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR,

– przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o.:

 • w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych – od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
 • w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. – od daty wydania.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót