Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zakaz używania paliw stałych oraz wycinka drzew

Interpelacje międzysesyjne do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Artur Buszek, Łukasz Gibała oraz Łukasz Sęk.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

W sprawie egzekwowania zakazu używania paliw stałych interpeluje radny Łukasz Gibała. - Od czasu wprowadzenia w Krakowie zakazu używania paliw stałych, jakość powietrza uległa poprawie, jednak normy stężenia zanieczyszczeń nadal są przekraczane – pisze radny do Prezydenta i pyta: ile kotłów na paliwa stałe ujętych było w ewidencji instalacji grzewczych na 31 grudnia 2020 r.? Ile kontroli Straży Miejskiej bądź innych uprawnionych do tego podmiotów, dotyczących egzekucji zakazu spalania paliw stałych, przeprowadzono w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.? Proszę o rozbicie tej liczby na poszczególne podmioty dokonujące kontroli. Ile z tych kontroli wykonano na skutek zawiadomienia, a ile w ramach planowej kontroli zewidencjonowanych kotłów na paliwa stałe? Ile kontroli zakończyło się: pouczeniem, nałożeniem mandatu karnego (ile wynosiła jego średnia wysokość?),skierowaniem sprawy do sądu? W ilu lokalach, w których w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. stwierdzono funkcjonowanie instalacji na paliwa stałe, kontrola została ponowiona? Ile osób i w jaki sposób ukarano ponownie? Proszę również o wskazanie średniej wysokości mandatu. - Co stanowi źródło wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza, odnotowywanych nadal w Krakowie? Proszę o wskazanie podstawy tych danych (tj. badania, opracowania naukowe) – pyta radny Gibała.

Radny Artur Buszek interpeluje do Prezydenta w sprawie realizacji uchwały w sprawie ochrony drzew. Rada Miasta Krakowa 22 stycznia 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. - Proszę o udzielenie informacji dotyczących realizacji przyjętej uchwały, a w szczególności: Ile w ciągu minionego roku zostało wykonanych operatów dendrologicznych zgodnie z przyjętą uchwałą? Proszę o przedstawienie listy z podziałem na podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, gminne jednostki organizacyjne i spółki miejskie. W ilu przypadkach na podstawie operatów wykazano szczególnie kolizję z wartościowymi okazami lub obszarami zieleni, jakie podjęto działania w celu ich ochrony? Zgodnie z uchwałą szczegółowe zasady ochrony drzew w procesie planowania i realizacji inwestycji miał określić zarządzeniem Prezydent Miasta Krakowa. Proszę o przedstawienie wyżej wymienionego zarządzenia. Na jakim etapie jest zakładanie i utrzymanie warstw tematycznych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Krakowa zgodnie z §4 uchwały? W jakim czasie dane zostaną zaktualizowane i udostępnione w MSIP? Ile sprawozdań o których jest mowa w § 5.2 uchwały wpłynęło do Zarządu Zieleni Miejskiej? Proszę o podanie listy z podziałem na podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, w tym komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, gminne jednostki organizacyjne i Spółki Miejskie. Proszę o wskazanie jakie zostały ustalone terminy roczne i śródroczne do przekazywania niniejszych sprawozdań zgodnie z § 5.3 – pyta i pisze radny Buszek w interpelacji. Radny interpeluje też w sprawie planowanych wycinek drzew przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. - Zgodnie z doniesieniami spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wystąpiła z wnioskami dotyczącymi wycinki 1277 drzew  przy ul. Igołomskiej , gdzie wszystkie wycinki związane są z prowadzonymi inwestycjami. - Czy został wykonany operat dendrologiczny wraz ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją zgodnie z uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z 22 stycznia 2020 r., Jeżeli tak, to proszę o jego przedstawienie. Jeżeli operat nie został wykonany proszę o wyjaśnienie powodów. Proszę też  o przedstawienie projektu nasadzeń zastępczych, związanych z wnioskowanymi wycinkami. Jednocześnie jeżeli brakuje operatu dendrologicznego i/lub projektu nasadzeń zastępczych, proszę o wstrzymanie działań prowadzących do realizacji wycinki do momentu przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku wskazania szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni apeluje o podjęcie działań mających na celu ich ochronę – czytamy w interpelacji radnego Buszka.

W sprawie planowanej budowy drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki interpeluje radny Łukasz Sęk. - Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, Gmina Miejska Kraków ma wybudować drogę dojazdową do Centrum prowadzącą od ul. Izydora Stella-Sawickiego. - Taka lokalizacja drogi budziła od początku kontrowersje i protesty mieszkańców, ponieważ droga otworzy także możliwość zabudowy okolicznego terenu. Jako lepszy wariant wskazywano dojazd od al. Tadeusza Bora-Komorowskiego, jest on zdecydowanie krótszy. Protesty te nie zostały jednak uwzględnione i kontynuowano prace związane z przygotowaniem drogi od ul. Stella-Sawickiego. Niedawno jednak obszar, gdzie będzie budowane Centrum i ma powstać droga dojazdowa został wpisany do rejestru zabytków. Proszę o informacje, jak ten wpis wpływa na planowaną drogę dojazdową, na jakim etapie jest jej przygotowanie, czy Gmina posiada w tej sprawie uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz czy rozważany jest wariant „B” czyli budowa dojazdu od al. Bora – Komorowskiego jeżeli nie będzie wydane zezwolenie na drogę planowaną od ul. Stella – Sawickiego – pyta radny w interpelacji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-02-25
Data aktualizacji: 2021-02-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat