Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawy ważne dla mieszkańców

Kłopoty Ochotniczej Straży Pożarnej, ujarzmienie hulajnóg, problemy z dzikami oraz miejscami parkingowymi – czyli radni interpelują. Prezentujemy interpelacje złożone przez Radnych Miasta Krakowa podczas sesji 25 września.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radny Marek Sobieraj poruszył problem dzików w Krakowie. Dopytuje Prezydenta, co miasto robi w sprawie dzików podchodzących pod miejsca, w których  przebywają ludzie. Dopytuje, kto odpowiada za populację dzików, kto wypłaca odszkodowania mieszkańcom za szkody wyrządzone przez dziki, do kogo należy się zwrócić w przypadku ataku zwierzęcia na człowieka, oraz jak władze miasta planują zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom?

Radny Sobieraj prosi o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autustrad w sprawie budowy ekranów dźwiękoszczelnych od stopnia wodnego Kościuszko do zjazdu na Zakopiankę. Radny chciałby wiedzieć, kiedy ekrany zostaną postawione, a także, czy jest planowana budowa trzeciego pasa ruchu od Balic do Zakopianki w obu kierunkach.

Kolejne interpelacje radnego Marka Sobieraja dotyczyły przeanalizowania możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 54 oraz uwzględnienia środków finansowych na ten cel w projekcie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020; uruchomienia pilotażowego projektu polegającego na nieodpłatnym przewozie osób starszych i niepełnosprawnych meleksami po terenie cmentarza Rakowickiego. Radny proponuje, by pojazdy te były dostępne dwa razy w tygodniu. Kolejne interpelacje radnego dotyczyły zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolnej z Tyniecką,  utworzenia przejścia dla pieszych w obrębie tego skrzyżowania i przystanku autobusowego, budowy wiaty na przystanku linii 112 i 203 w kierunku centrum, skierowania linii 112 przez ul. Kolną oraz budowy chodnika przy ul. Bogucianka.

Radny Łukasz Wantuch interpeluje w sprawie rozwiązania problemu z parkowaniem na odcinku ul. Sadowej.

Radny Aleksander Miszalski interweniuje w sprawie problemów Ochotniczej Straży Pożarnej. Radny otrzymał informacje o kilku sprawach, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie OSP w Krakowie. Wymienia m.in. problemy  z opłacaniem przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ubezpieczeń OC i przeglądów rejestracyjnych i specjalistycznych oraz napraw samochodów, których właścicielem jest OSP (Wydział utrzymuje tylko jeden pojazd bojowy); odmowa wydawania skierowań na badania lekarskie (finansowane przez Gminę Miejską Kraków) dla nowo wstępujących do służby strażaków; nieuwzględnienie wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych. Radny prosi o informację, dlaczego miasto podjęło takie decyzje.

Radny Miszalski w imieniu mieszkańców prosi o przekazanie baraku znajdującego się na terenie Parku Bronowickiego, dokładnie między ulicami Henryka Rodakowskiego i Lucjana Rydla, na cele publiczne, np. na centrum kultury. Radny dopytuje, jaki jest stan prawny baraku oraz czy posiada on podłączenie do mediów.

Aleksander Miszalski porusza też problem strzelnicy „Pasternik”. Strzelnica jest nieczynna, a między najemcą a właścicielem, czyli Agencją Mienia Wojskowego trwa konflikt. Radny pyta, czy miasto angażowało się w rozwiązanie konfliktu, prosi także o sprawdzenie sytuacji strzelnicy i podjęcie próby mediacji miedzy zwaśnionymi stronami.

Ostatnia interpelacja radnego Miszalskiego dotyczy uchwały kierunkowej w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Radny pyta, kiedy zakończy się analiza środowiskowa oraz jakie będą następne kroki podejmowane w celu ustanowienia użytku i jaki będzie harmonogram prac.

Radny Kazimierz Chrzanowski na wniosek mieszkańców bloków 60 i 61 na os. Złotego Wieku  prosi o informacje w sprawie budowy miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej.

Radna Małgorzata Kot interweniuje w sprawie Stawu Płaszowskiego. Dopytuje, m.in. jakie działania podjęto w celu wykupu terenów zielonych wokół Stawu Płaszowskiego, ile interwencji podjęła w tym roku Straż Miejska w rejonie akwenu w zakresie utrzymania ładu i porządku oraz na jakim etapie są prace związane z wdrożeniem regulaminu dla tego terenu. Radna pyta także o zrealizowane i planowane inwestycje w tym roku wokół zbiornika. Małgorzata Kot wnioskuje również, by jednostki miejskie odpowiedzialne za utrzymanie działek gminnych wokół Stawu Płaszowskiego podjęły ponowne działania w celu wysprzątania zalegających odpadów.

Radny Adam Kalita dopytuje o liczbę, cel i osiągnięte efekty podróży Radnych Miasta Krakowa w latach 2010-2019 finansowanych z budżetu miasta Krakowa. Radny prosi także o wykaz sponsorowanych z gminnych pieniędzy artykułów, audycji radiowych oraz telewizyjnych z ostatnich trzech lat.

Radny Wojciech Krzysztonek prosi Prezydenta o rozważenie możliwości wystąpienia do podmiotu zarządzającego osiedlem Avia o przekazanie informacji na temat liczby wybudowanych na tym osiedlu miejsc parkingowych, które nie zostały przeznaczone dla mieszkańców. Chodzi o miejsca parkingowe nie wykupione przez mieszkańców. Radny sugeruje, by w sytuacji, gdy okaże się, że takich miejsc jest sporo - podjąć rozmowy z zarządcą osiedla celem stworzenia z tych miejsc parkingowych parkingów ogólnodostępnych.

Interpelacja z jaką zwrócił się Radny Tomasz Daros dotyczy bezpieczeństwa zakłócanego przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Radny zwraca uwagę na znaczący wzrost ilości użytkowników tego typu urządzeń oraz ich wypożyczalni. Prędkość rozwijana przez hulajnogi elektryczne stanowi zagrożenie w miejscach wzmożonego ruchu pieszych, a pozostawianie ich na chodnikach w dużych ilościach utrudnia poruszanie się oraz sprawia wrażenie, że miasto jest zaśmiecone. Radny prosi o udzielenie odpowiedzi, jakie działania miasto podjęło celem egzekwowania przepisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto względem wynajmujących hulajnogi elektryczne oraz o zasady składowania tych urządzeń w przestrzeni publicznej. Pyta również o ilość mandatów nałożonych na użytkowników tego środka transportu przez Straż Miejską i policję,  jak i  o ilość interwencji dotyczących badania ich trzeźwości.

Radna Alicja Szczepańska złożyła interpelację w sprawie ulicy Bogucickiej w kwestii zgodności jej połączenia z drogą 3KDL położoną w granicach administracyjnych Wieliczki. Radna prosi o informację, czy zwrócono uwagę na to, że droga 3KDL o szerokości 12 m zostanie połączona po stronie Krakowa z pasem drogowym o szerokości 2,5 m, co przyczyni się do drastycznego zwiększenia natężenia ruchu nieadekwatnego do kategorii drogi jaką jest ul. Bogucicka.

Kolejna interpelacja radnej dotyczy wniosku mieszkańców o podjęcie działań w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Łużyckiej w związku z dynamiczną rozbudową osiedli w tym rejonie, a co za tym idzie trudnościami komunikacyjnymi.

Radna Renata Kucharska w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastów 65 zwraca się z prośbą o podjęcie działań dotyczących budowy boiska sportowego oraz parku kieszonkowego na działkach 119/9, 119,11 oraz 120/5 obręb 1 Nowa Huta należących do Gminy Miejskiej Kraków.

Radny Edward Porębski zwraca się z prośbą o zamontowanie separatorów oddzielających miejsca postojowe i chodnik na os. Centrum B 7-8  od strony zachodniej przy pętli autobusowej przy al. Przyjaźni oraz na ul. Romana Prawocheńskiego między jezdnią a utwardzonym poboczem.

Radny Porębski interpeluje także w sprawie uporządkowania zaniedbanej działki na os. Kolorowym 10 przy pawilonie handlowo-usługowym od strony al. Jana Pawła II.

pokaż metkę
Autor: EGK MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat