Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Praktyki i staże w UMK

logotyp krakowa

Praktyka zawodowa  w UMK

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania  i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Aby móc odbyć praktykę zawodową w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie o możliwość odbycia praktyki do Wydziału Organizacji i Nadzoru, które powinno zawierać następujące informacje :

- okres praktyki (liczbę tygodni/miesięcy) preferowany okres praktyki minimum 2 tygodnie,
- (miesiąc, w którym praktyka powinna się odbyć/rozpocząć (np. czerwiec) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
- dane teleadresowe,
- proponowane  Wydziały ( nie więcej niż 3), w którym Praktykant chciałby odbyć praktykę.

2. Umowa przedłożona przez  uczelnię, która powinna spełniać następujące warunki: 

- podpisana umowa (2 egzemplarze) przez uczelnię, bez daty zawarcia,
- klauzula, że praktyka jest bezpłatna,
- bez wpisanego Wydziału (ogólnie UMK),
- reprezentant ze strony UMK: przedstawiciel Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Przed rozpoczęciem praktyk należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, które odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a.

Staż w UMK

Staż-oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy (najczęściej dotyczy to Grodzkiego Urzędu Pracy) z Urzędem Miasta Krakowa. Na początku roku UMK (organizator stażu) składa do Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Długość stażu i liczbę miejsc stażowych ustala Grodzki Urząd Pracy uwzględniając wysokość środków posiadanych na tren cel. Staż trwa od 3 do 12 miesięcy.

Działania

Aby móc ubiegać się o staż w Urzędzie Miasta Krakowa, należy zwrócić się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (dla mieszkańców Krakowa jest nim Grodzki Urząd Pracy), gdyż stażystą może zostać wyłącznie osoba, która posiada status osoby bezrobotnej. Jeżeli wyżej wymieniony Urząd Pracy posiada środki na sfinansowanie stażu wydaje kartę referencyjną (skierowanie). Kartę otrzymać mogą osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z2013r., poz. 674 z późn. zm.).

Aby móc odbyć staż w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

- karta referencyjna ( skierowanie),
- CV,
- podanie o staż.

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się osobiście do Pani Magdaleny Słowik, pl. Wszystkich Świętych 3-4 pokój nr 232.

Kandydaci do odbycia stażu zostają wyłonieni (po przeprowadzonej rozmowie) na podstawie posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, z uwzględnieniem ilości miejsc stażowych otrzymanych z Grodzkiego Urzędu Pracy i zapotrzebowania komórek organizacyjnych UMK.

Przed rozpoczęciem stażu należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, które odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a.

 

WYDZIAŁY UMK PROWADZĄCE PRAKTYKI I STAŻE

 

KONTAKT

Koordynator praktyk i staży przy UMK
Inspektor - Magdalena Słowik
plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 232
tel. 012-616-1741, fax. 012-616-1454, pn.-pt. 7.30-15.30

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót