Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pierwszy dzwonek dla 100 tys. uczniów z Krakowa

Wczoraj (1 września, środa) rozpoczął się nowy rok szkolny, do krakowskich samorządowych przedszkoli i szkół poszło ok. 100 tys. dzieci i młodzieży. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8.

Nauka rozpoczęła się 1 września we wszystkich przedszkolach i szkołach samorządowych. W części z nich nadal będą trwały prace związane z usuwaniem skutków majowej powodzi. „Najwięcej prac wciąż trzeba wykonać w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej, w Zespole Szkół Łączności przy ul. Monte Cassino oraz w SP nr 142 przy ul. Drożyska” poinformowała na dzisiejszej (30 sierpnia, poniedziałek) konferencji prasowej Elżbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. „Czekamy na kolejna promesę pieniędzy przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z niej chcielibyśmy przeznaczyć 300 tys. zł na prace w ośrodku przy ul. Tynieckiej. W każdej z wymienionych szkół straty przekroczyły 800 tys. zł” – dodała.

W roku szkolnym 2010/2011 do 114 przedszkoli samorządowych uczęszczać będzie 15 624 dzieci (działać będą 654 oddziały). W samorządowych przedszkolach będzie funkcjonowało 29 oddziałów integracyjnych oraz 9 oddziałów specjalnych, w których miejsca znajdzie odpowiednio 145 oraz 41 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – łącznie 186 dzieci.

Oprócz przedszkoli samorządowych w Krakowie działać będzie 85 przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż Gmina oraz 11 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne.

W sumie do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczać ok. 17 200 dzieci.

Do 98 samorządowych szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) uczęszczać będzie 30 747 uczniów (klasy I-VI). Od 1 września rozpocznie działalność nowa szkoła podstawowa przy ul. Goszczyńskiego z jednym oddziałem kl. I.

W 61 samorządowych szkołach podstawowych będzie funkcjonowało 66 oddziałów przedszkolnych „0”, w których roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne będzie realizować 1277 dzieci. Równocześnie w 9 placówkach będą pracowały oddziały przedszkolne, w których w zajęciach będzie brało udział 308 młodszych dzieci.

W 14 samorządowych szkołach podstawowych zaplanowano otwarcie 15 oddziałów klas pierwszych dla 300 sześciolatków (stan na 25 sierpnia 2010 r.). W sumie do klas pierwszych uczęszczać będzie ok.800 dzieci sześcioletnich.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowano w 14 szkołach podstawowych 164 oddziały integracyjne w klasach I-VI (w tym 23 oddziały klas pierwszych dla 115 uczniów realizujących specjalny tryb nauki) oraz 6 przedszkolnych „0” oddziałów integracyjnych. W jednej placówce zaplanowano oddział terapeutyczny, do którego uczęszczać będzie 12 uczniów. Ogółem w szkołach podstawowych zaplanowano 862 miejsca dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki (w tym w przedszkolnych oddziałach integracyjnych „0”).

Do 58 samorządowych gimnazjów (w tym 2 gimnazjów z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej i 1 gimnazjum dla dorosłych – bez gimnazjów specjalnych) w roku szkolnym 2010/11 uczęszczać będzie 15 928 uczniów.

Od 1 września rozpocznie działalność nowe gimnazjum z trzema oddziałami przy ul. Stawowej w budynku SP nr 51.

W 12 gimnazjach przygotowano 118 oddziałów integracyjnych (w tym 35 oddziałów klas pierwszych dla 175 uczniów realizujących specjalny tryb nauki), w trzech gimnazjach zaplanowano 5 oddziałów terapeutycznych dla 68 uczniów. Ogółem w gimnazjach zaplanowano 658 miejsc dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki.

W 85 szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczyć się będzie ok. 32 000 uczniów. W 34 liceach ogólnokształcących uczyć się będzie ok. 16 700 uczniów, w 9 liceach profilowanych ok. 600 uczniów, w 25 technikach ok. 10 500 uczniów oraz w 17 zasadniczych szkołach zawodowych ok. 2 700 uczniów.

Zaplanowano także 21 oddziałów integracyjnych w liceach ogólnokształcących, w których przygotowano 105 miejsc dla uczniów realizujących specjalny tryb nauki oraz 11 oddziałów integracyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych, w tym 5 oddziałów klas I.

Od 1 września 2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Telimeny działać będzie klasa bezpieczeństwa publicznego, objęta patronatem Miejskiego Komendanta Policji w Krakowie, a w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 rozpocznie się kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy, w którym do tej pory nie kształciły krakowskie szkoły zawodowe.

Od 1 września 2010 r. będzie funkcjonowało 18 młodzieżowych szkół policealnych i 13 szkół policealnych dla dorosłych.

Do przedszkoli i szkół specjalnych wszystkich typów w roku szkolnym 2010/11 będzie uczęszczać ok. 3 100 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom udzielają 4 rejonowe poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz 4 poradnie specjalistyczne. Działalność kontynuować będzie 18 samorządowych placówek wychowania pozaszkolnego: 11 młodzieżowych domów kultury, 4 międzyszkolne ośrodki sportowe, 2 międzyszkolne baseny pływackie i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Ogółem w tych placówkach zaplanowano zajęcia dla ok. 32 000 uczestników.

W budżecie Miasta Krakowa na 2010 rok na inwestycje programowe w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 26.750.309 zł, z czego 7.510.300 zł stanowią środki zewnętrzne. W ramach tych środków planowana i realizowana jest m.in. budowa, rozbudowa i adaptacja przedszkoli (5 placówek), rozbudowa szkół (5 placówek), modernizacja (10 placówek), modernizacja w zakresie likwidacji barier architektonicznych (3 placówki), budowa kompleksów boisk w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (5 placówek). Dodatkowo na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe zaplanowano kwotę w wysokości 262.750 zł, którą objętych jest 6 placówek.

Na remonty w placówkach oświatowych ze środków Gminy Miejskiej Kraków przeznaczono 16 342 800 zł. Na Remonty ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – 2 938 183 zł. Na usuwanie skutków powodzi w 94 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: dotacja z MEN w ramach 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 1 934 794 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2 191 303,79 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach i placówkach oświatowych kontynuowane będą programy profilaktyczne i edukacyjne z powodzeniem realizowane w poprzednich latach. Wśród nich znalazły się m.in.: program profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak” realizowany przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Straż Miejska, Policja oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie po raz kolejny realizować będą program „Bezpieczna droga do szkoły”. W jego ramach ZIKiT przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonał przeglądu oznakowania rejonów szkół na terenie miasta Krakowa oraz podjął działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tych rejonach (m.in. w celu odróżnienia przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do szkół zastosowano dodatkowo czerwony podkład jako tło oznakowania tzw. zebr).

Straż Miejska realizuje program „Współpracujmy”, który ma na celu budowanie zaufania wśród dzieci i młodzieży do przedstawicieli służb mundurowych, podniesienie stanu wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań, znajomości podstawowych zasad obowiązującego prawa oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów. Krakowska policja realizację Program „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczyna wzmożonymi działaniami na początku każdego roku szkolnego. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach krakowskich szkół. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez zabezpieczenie techniczne przejść dla pieszych i kontrolę pojazdów przywożących dzieci do szkół. 1 września w godzinach od 12:00 do 16:00 uruchamiany jest numer telefonu, pod którym policjanci przyjmują uwagi i propozycje podnoszące bezpieczeństwo dzieci, dotyczące braków w oznakowaniu itp. (nr tel. 12 61-54-119), a w okresie od 1 do 10 września, w rejonach krakowskich szkół podstawowych policjanci pełnią dyżury, mające na celu przede wszystkim pomoc w przekraczaniu jezdni najmłodszym, reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących oraz udzielanie wskazówek pozwalających dzieciom samodzielnie pokonywać drogę do szkoły i z powrotem.

W roku szkolnym 2010/2011 przy współpracy Małopolskiej Policji z Urzędem Miasta Krakowa realizowany będzie projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W edycji 2010 uczestniczy w nim 15 szkół podstawowych, 49 gimnazjów i 11 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Od 1 września 2010 r. realizowany będzie program „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Kontynuowana będzie kampania „Zdrowo jem, zdrowo żyję” dotycząca upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży oraz program „Mój Trener – Mój Przyjaciel” skierowany do środowisk dużych osiedli. Tworzy on alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu pod opieką wykwalifikowanych trenerów dla młodzieży. Zadanie realizowane z w porozumieniu z Radami Dzielnic, dyrektorami szkół oraz klubami sportowymi. W październiku 2010 r. rozpocznie się realizacja projektu „Droga do przedsiębiorczości” dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem jest promocja edukacji ekonomicznej uczniów, kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W roku szkolnym 2010/2011 planowane jest powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Rada będzie miała charakter konsultacyjny. Zgodnie z jej statutem Przewodniczący Rady Miasta Krakowa do 30 września 2010 r. ogłosi na sesji Rady Miasta Krakowa wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadać będą szkolne samorządy uczniowskie poszczególnych szkół. Członkowie Młodzieżowej Rady wybierani będą przez wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się pomiędzy 1 a 15 grudnia. (KF)

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat