Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kalendarium projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości

 

Bieżące informacje znajdują się na stronie Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

2015

3.02.2015

Wojewoda małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa Marek Sowa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz rektorzy ośmiu krakowskich uczelni podpisali deklarację współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwą „nh2”. Wśród uczelni są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy. Krakowskie uczelnie wyższe pomogą wojewodzie małopolskiemu w realizacji projektu inwestycyjnego na poprzemysłowych terenach huty w Krakowie. Zgodnie z planami ma tam powstać „laboratorium inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”.

2014

8.12.2014 

Odbyły się spotkania z mieszkańcami w celu poinformowania o procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości", w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów.

21.11.2014
Powstało opracowanie pn. Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości. W ramach zamówienia Wykonawca przeanalizuje warianty sytuacyjno-wysokościowe przebiegu ulic, skrzyżowań i węzłów z pozostałymi istniejącymi i planowanymi elementami układu drogowego w obszarze oddziaływania projektu Kraków-Nowa Huta Przyszłości.

12.11.2014

Miasto Kraków i Województwo Małopolskie zawiązały spółkę akcyjną „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Umowę notarialną w tej sprawie podpisali Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Skarbnik Miasta Krakowa Lesław Fijał, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Spółka, którą utworzyło miasto i województwo ma przyspieszyć i usprawnić działania związane z realizacją projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Zajmować się będzie przede wszystkim wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych (po uporządkowaniu sytuacji własnościowej gruntów oraz zapewnieniu infrastruktury technicznej i organizacyjnej), wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich, działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków technologicznych.

Zawiązanie spółki Nowa Huta Przyszłości   Spółka NHP _2

5.11.2014

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”:

- Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ

- Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe

- Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki

5.06.2014
Wykonawcą opracowania pn. Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości zostaje firma Grontmij Polska Sp. z o.o. Poznań.
Podstawą dla rozwiązań projektowych jest układ przestrzenny i podstawowe parametry funkcjonalno–techniczne układu drogowego oraz ogólne zasady przebiegu sieci uzbrojenia technicznego terenu określone w Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości.

6.05.2014
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn. "Koncepcja drogowa wraz z sieciami infrastruktury technicznej dla projektu Kraków - Nowa Huta Przyszłości"
Przedmiotem projektu jest wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego wraz zapewnieniem dostępności i obsługi poprzez sieci infrastruktury technicznej, której rezultatem będzie określenie zakresu, kierunków i schematów rozbudowy i modernizacji istniejących sieci. Realizacja zadania pozwoli na późniejsze przygotowanie dokumentów projektowych. Produktem projektu będzie uzyskanie kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej inwestycji, której głównym celem jest ożywienie i rewitalizacja wschodniej części miasta poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, budowę strefy aktywności gospodarczej oraz wyznaczenie obszaru sportu i rekreacji.

16.04.2014

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland podpisali list intencyjny w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się obecnie we władaniu ArcelorMittal Poland. Sygnatariusze deklarują chęć współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej tych terenów w sposób przyjazny mieszkańcom i zgodny z planami rozwoju miasta i regionu.

2013

30.11.2013
Odbiór Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości".
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" posłużą jako znakomity materiał do nadania nowego znaczenia Nowej Hucie. Staną się one podstawą do przygotowania planów powstania strefy gospodarczej, a co za tym idzie, przyczynią się znacząco do przyciągnięcia nowych inwestorów do Krakowa.

30.07.2013
Wykonawcą Koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" zostaje firma Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia.
Wybrany wykonawca zobowiązał się do opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" poprzez przygotowanie w ramach I etapu trzech wariantów koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z oszacowaniem kosztów oraz przeanalizowaniem oddziaływania na środowisko, a w ramach II etapu – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z programem funkcjonalno-użytkowym oraz studium wykonalności dla wybranej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

20.06.2013
Ogłoszenie zamówienia publicznego na Koncepcję zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości".
Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" to strategiczna, wręcz rewolucyjna, koncepcja ożywienia wschodniej części miasta. Projekt zakłada rewitalizację terenów poprzemysłowych i zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców. Dlatego właśnie najlepszą formą określenia przeznaczenia tych terenów było ogłoszenie przetargu na koncepcję zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności dla czterech zadań wchodzących w skład projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości". Te zadania to:

  • Park Naukowo-Technologiczny Branice
  • Centrum Logistyczne – strefa aktywności gospodarczej
  • Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0
  • Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

26.03.2013
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia strefy gospodarczej w dzielnicy Nowa Huta.
W porozumieniu prezydent Krakowa i marszałek województwa zadeklarowali współpracę zmierzającą do rewitalizacji terenów leżących w obszarze wyznaczonym przez konkurs „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" oraz stworzenia warunków do powstania tam nowych miejsc pracy w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy i produkcji przyjaznej środowisku. Ważnym elementem współpracy będzie pozyskanie funduszy na realizację inwestycji wchodzących w skład projektu. W tym celu utworzony zostanie zespół, który skoncentruje się na staraniach o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014–2020, przeznaczonych w szczególności na: rozbudowę ul. Igołomskiej, utworzenie Centrum logistycznego i Parku Technologicznego Branice, utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych, tzw. Błonia 2.0, oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego – obszaru rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

2012

4.07.2012
Rozstrzygnięcie konkursu ideowego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
Ze względu na skalę obejmowanego obszaru – przeszło 5,5 tys. ha – a także stopień trudności, konkurs był największym wyzwaniem urbanistycznym, jakie pojawiło się w Polsce od wielu lat. Celem było uzyskanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej Nowej Huty, co nadałoby tej części miasta nową dynamikę rozwoju. Zdaniem międzynarodowego jury najlepszą propozycję podniesienia atrakcyjności wschodniej części Krakowa dla inwestorów i mieszkańców przedstawiła pracownia ARCA – Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury.

23.03.2012
Ogłoszenie konkursu ideowego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości" na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.
Celem ogłoszonego konkursu było przygotowanie planów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pokazanie kierunku zagospodarowania terenów dawnej strefy ochronnej kombinatu hutniczego oraz otwarcie tego obszaru na przyszłe inwestycje, w tym inwestycje w nowoczesne usługi dla biznesu. Do udziału w konkursie zgłosiło się 65 podmiotów. Ostatecznie sąd konkursowy dokonał wyboru spośród 23 prac, które napłynęły od uczestników.

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2018-03-07
Powrót