Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dokumenty strategiczne / Strategy documents

Kraków posiada dwa dokumenty kreujące jego politykę przestrzenną i rozwój: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z 2014 r. oraz Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, która powstała w 2018 r.


There are two documents that shape Kraków's spatial policy and development: Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of the City of Kraków of 2014 and Kraków Development Strategy. This is Where I Want to Live. Kraków 2030, which was developed in 2018.

Studium - obszary projektów strategicznych Krakowa
Studium - obszary projektów strategicznych Krakowa / The Study - areas of strategic projects of Kraków
Wydział Planowania Przestrzennego UMK

Podstawowym dokumentem polityki przestrzennej miasta jest Studium które m.in. wskazuje obszary strategicznych projektów miejskich:

 • Balice – obejmujący skonfigurowany pakiet projektów o charakterze metropolitalnym w rejonie portu lotniczego Kraków – Balice,
 • Park Rzeki Wisły – obejmujący skonfigurowany pakiet projektów, których wspólnym celem jest przebudowa oraz rewitalizacja terenów nadbrzeżnych rzeki Wisły,
 • Płaszów Rybitwy – obszar planowanych zmian strukturalnych terenów poprzemysłowych i pokolejowych w kierunku funkcji mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, wysokich technologii, których celem ma być wykształcenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze śródmiejskim,
 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości – którego celem jest kompleksowa rewitalizacja infrastrukturalna, funkcjonalna i społeczna obszaru poprzemysłowego we wschodniej części Krakowa.

The basic document of the city's spatial policy is the Study which, among other things, indicates the areas of strategic urban projects:

 • Balice - including a configured package of metropolitan projects in the area of Kraków-Balice airport,
 • Park Rzeki Wisły - comprising a configured package of projects with the common aim of redeveloping and revitalising the riparian areas of the Vistula River,
 • Płaszów Rybitwy - planned structural changes in post-industrial and post-railway areas towards serving residential, commercial, office and high-tech functions, aiming at creation of attractive space of inner-centre character,
 • Krakow - Nowa Huta Przyszłości - which aims at comprehensive infrastructural, functional and social revitalisation of a post-industrial area in the eastern part of Kraków.
Studium - kierunki i zasady rozwoju / The Study - directions and principles of development
Wydział Planowania Przestrzennego UMK

Studium wprowadza szereg zapisów nadających stosowną rolę i znaczenie rejonowi Płaszowa i Rybitw w kształtowaniu polityki przestrzennej Krakowa. Obszar ten został zakwalifikowany pod realizację jednego z kluczowych centrów usługowych w systemie węzłów aktywności metropolitalnej. Rejon ten oznaczono jako projektowany ośrodek rozwoju gospodarczego oraz jako główne centrum rozwoju – ośrodek centrotwórczy łączący funkcje handlowe, naukowe i publiczne.

Dokument Studium w zakresie wizji rozwoju tego obszaru wskazuje:

 • przekształcenie rejonu Płaszów – Rybitwy w ważny ośrodek centrotwórczy skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne,
 • kształtowanie nowej zabudowy wielofunkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy wysokościowej,
 • zabudowa wysokościowa realizowana wyłącznie przy kompleksowym przekształceniu całego obszaru w centrum wielofunkcyjne.

Wizja przekształcenia istniejącej zabudowy tego rejonu miasta została określona w kierunku funkcji użyteczności publicznych, biurowych,  przemysłu wysokich technologii w powiązaniu z zabudową mieszkaniową.

Studium stanowi podstawę do opracowania planów miejscowych, które są aktami prawa miejscowego.


The study introduces a number of provisions which give the Płaszów and Rybitwy districts an appropriate role and importance in the shaping of Kraków's spatial policy. This area has been qualified for the development of one of the key service centres in the system of metropolitan activity nodes. The area is designated as a proposed economic development centre and as a major development centre - a hub combining commercial, scientific and public functions

The Study in terms of the vision of the area's development indicates as follows:

 • transformation of the Płaszów - Rybitwy area into an important centre with supra-local and metropolitan functions,
 • formation of new multifunctional buildings with permission for high-rise developments,
 • high-rise developments only in the event of a comprehensive transformation of the entire area into a multifunctional centre.

The vision for the transformation of the existing development in this area of the city has been set out in the direction of public utility, office, high-tech industry functions in conjunction with residential development.

The study is the basis for preparing local plans, which constitute acts of local law.


Strategia Rozwoju Miasta Krakowa

Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030 wyznacza podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Krakowa. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r. W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Strategia Rozwoju Krakowa 2030 nie ogranicza się do zadań będących w kompetencjach ustawowychmiasta, ale inicjuje działania prowadzone w formule partnerstwa. Znajduje to wyraz w kluczowych działaniach zawartych w Strategii, dla których jednostkami realizującymi jest nie tylko miasto, ale także gminy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, administracja rządowa, samorząd regionalny, sfera nauki i rozwoju, podmioty prywatne i społeczne oraz organizacje pozarządowe.

Przyjęta w Strategii wizja miasta otrzymała następujące brzmienie: KRAKÓW nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna, dumna z historycznego dziedzictwa, współtworzona przez mieszkańców.

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

Zasadność realizacji projektu strategicznego Płaszów Rybitwy została potwierdzona w Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, gdzie projekt uzyskał nazwę Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy.

Podstawą do przyszłej realizacji projektu strategicznego określonego w Studium i Strategii będzie prawo miejscowe jakim stanie się po opracowaniu i przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.


Kraków Development Strategy. This is Where I Want to Live. Kraków 2030 defines basic directions of social and economic development of Kraków. It is the result of a participatory process that began in 2013. The creation of a new Strategy for Kraków involved representatives of the Kraków community, including: activists, scientists, entrepreneurs, experts, among others. The Kraków Development Strategy 2030 is not limited to tasks within the statutory competences of the city, but initiates activities carried out in partnerships. This is reflected in the key activities contained in the Strategy, for which the implementing entities are not only the city, but also the municipalities of the Kraków Metropolitan Area, government administration, regional government, the sphere of science and development, private and social entities and non-governmental organisations.

The vision of the city adopted in the Strategy reads as follows: KRAKÓW - a modern metropolis, vibrant with culture, open, rich, safe and friendly, proud of its historical heritage, co-created by its inhabitants.

Kraków's mission is to create a smart metropolis ensuring a high quality of life, building a creative economy, shaping the spatial environment and developing the cultural potential through the cooperation of entities from various sectors and a partnership-based cooperation of residents.

The rationale for implementing the Płaszów Rybitwy strategic project was confirmed in the Kraków Development Strategy. This is Where I Want to Live. Kraków 2030, where the project was named Kraków Nowe Miasto Płaszów - Rybitwy.

The basis for future implementation of the strategic project specified in the Study and the Strategy will be the local law, which will become the local spatial management plan for the Nowe Miasto area after preparation and adoption by the Kraków City Council.

Dokumenty źródłowe / Reference documents:
- Studium / Study (BIP)
- Strategia / Strategy (BIP)
- Projekt planu miejscowego Nowe Miasto / Draft Local Plan for New City (BIP)

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Gajewska
Podmiot publikujący: Wydział Planowania Przestrzennego
Data publikacji: 2022-03-04
Data aktualizacji: 2022-03-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź