górne tło

Ochrona powietrza i plan „Łagiewniki”

Dwoma tematami zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat Gminnego Programu Działań dla Poprawy Jakości Powietrza oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki".

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Ewa Olszowska-Dej przedstawiła informację na temat działań gminy w zakresie poprawy czystości powietrza w Krakowie i regionie. Pierwszy program ochrony powietrza powstał w 2005 roku. W tym czasie zwrócono uwagę na zanieczyszczenie krakowskiego powietrza. Założono, że priorytetem będzie osiągniecie wymaganych standardów. Zwieńczeniem działań była aktualizacja Programu Ochrony Powietrza przyjęta przez sejmik Województwa Małopolskiego we wrześniu 2013. Okazało się, że działania nie mogą być podejmowane tylko w Krakowie, gdyż to nie poprawia znacząco jakości powietrza, ale w całym regionie. Powstały zespoły i podzespoły, które mają na celu kontrolę i egzekwowanie działań zmierzających do ochrony powietrza.

Następnie radni zajęli się planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki". Mieszkańcy Łagiewnik zgłaszali liczne problemy, m.in. że teren jest predysponujący do osuwisk i proszą o specjalistyczne badania w tym zakresie. Wyrazili również obawy, że drogi lokalne nie będą mogły obsłużyć nowych inwestycji, a ich obciążenie spowoduje siły dynamiczne, co wpłynie na stabilność istniejących budynków. W związku problemami zgłoszonymi przez mieszkańców komisja nie zaopiniowała projektu uchwały.