górne tło

Nagrody dla najlepszych nauczycieli

252 nauczycieli (w tym 83 zajmujących stanowiska kierownicze) otrzymało dziś (14 października, piątek) Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2011 r.

Nagrody otrzymają nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Do udziału w uroczystości, która podzielona będzie na dwie części (o godz. 14:00 nagrody otrzyma kadra kierownicza; a o godz. 16:00 pozostali nauczyciele) zaproszeni zostali m.in. Małopolski Kurator Oświaty, Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, członkowie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Kurii Metropolitalnej oraz przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Nauczyciele otrzymują nagrody m.in. za osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach; aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego; zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów.

Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół brano natomiast pod uwagę m.in. kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole; dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych; pracę na rzecz oświaty na terenie dzielnicy lub całego miasta.

Dodatkowe informacje o nagrodzie i laureatach są dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/?dok_id=853. (KF)