górne tło

Trwa nabór do Akademii Dziedzictwa

Do 16 września można zapisywać się na Akademię Dziedzictwa - studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.mck.krakow.pl.

Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych oraz organizatorzy turystyki.

Program VI edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa 2011–2012 zostanie zrealizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmować będzie 17 spotkań weekendowych składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Ponadto, w trakcie trwania pierwszego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury, a po zakończeniu drugiego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia zakończone będą obroną pracy dyplomowej. Łącznie zorganizowanych zostanie 318 godzin lekcyjnych zajęć (45 minut każda).

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych: teoria dziedzictwa kulturowego; prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa; historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne; przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa; marketing, promocja i komunikacja; samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków.

Warunkiem przyjęcia na Akademię Dziedzictwa jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku. Koszt jednego semestru studiów wynosi 1500 zł. Zgłoszenia zawierające podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, życiorys, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia należy przesyłać w terminie do 16 września 2011 r. na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, tel. 12 42-42-800, 12 42-42-848 e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl. (KF).