górne tło

Uchwała nie została podjęta

Podobnie jak w ubiegłym roku Radni Miasta Krakowa nie podjęli się oceny wykonania budżetu miasta za 2010 rok. Uchwała w sprawie absolutorium nie została podjęta, choć radni zapoznali się z pozytywną opinią, którą przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz z pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta.

- Dla mnie najważniejsza jest opinia niezależnych organów. Reszta to decyzje polityczne – podkreśla Prezydent Jacek Majchrowski, komentując brak opinii radnych w sprawie absolutorium.

Choć głosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja dotycząca finansów miasta, nie odnosiła się ona do kwestii związanych z przedmiotem oceny – czyli wykonaniem budżetu w 2010 roku.

- Było 21 wystąpień radnych, ale żadne z nich nie dotyczyło sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu – podsumowuje dyskusję Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa.

Także Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na pozamerytoryczne przesłanki i negatywnie odniosła się do opinii dotyczącej finansów miasta, którą przygotowała wcześniej Komisja Rewizyjna RMK. RIO zwróciła uwagę, że formułując swoje opinie komisja kierowała się perspektywą dłuższą niż rok budżetowy 2010 ( a tylko on powinien być przedmiotem oceny), a „podstawą do sformułowanie wniosku” – jak czytamy w opinii RIO – „były inne przesłanki niż dotyczące przyjęcia opinii odnoszącej się do wykonania budżetu”. RIO stwierdziła również, że w żadnym z przygotowanych sześciu punktów opinii radni nie odnieśli się kwestii związanych z wykonaniem budżetu 2010. Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę radnym m. in. na to, iż zarzucając stosowanie manipulacji księgowych nie podają jednak żadnych uzasadniających tę tezę przykładów oraz na to, iż wprowadzenie zadań inwestycyjnych do budżetu następuje decyzjami Rady Miasta, a zatem decyzje o rozpoczęciu inwestycji nie mogę być przypisywane organowi wykonawczemu, czyli prezydentowi.

Mimo pozytywnych opinii wystawionych budżetowi 2010 przez niezależne organy, podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium Kluby Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej wstrzymały się od głosu. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało siedmiu radnych z Klubu Radnych „Przyjazny Kraków”.  Nie padł ani jeden głos przeciw. Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.

W roku 2010 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 384 810 200zł, tj. 97,6% planu rocznego wynoszącego 3 466 489 155 zł. Przychody Budżetu Miasta Krakowa wyniosły 330 757 425 zł, tj. 90,3% planu wynoszącego 366 315 392 zł. W  roku 2010 wydatki ogółem Budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 3 364 487 928 zł, co stanowiło 95,8% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały  w kwocie 2 804 258 272 zł, to jest w 97,5%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 560 229 656 zł, co stanowi 88,0% planu.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2010 rok w kwocie 59 257 900 zł zostały rozdysponowane w 98,3%, natomiast rezerwa ogólna zaplanowana na 2010 rok w kwocie 5 800 000 zł, została rozdysponowana w 95,3 %.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2010 roku nadwyżką w wysokości 20 322 272 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości45 665 392 zł. Nadwyżka budżetowa wynika z wpływu zaliczki środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na realizację zadania Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie).

Wykonanie rozchodów w 2010 r. wyniosło 315 880 040 zł (98,5% planu) i w 100% wiązało się ze spłatą kredytów. W 2010 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,5 %, natomiast wydatków majątkowych  88,0%.

Warto też przypomnieć, że we wrześniu 2010 roku agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała miastu Kraków długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A- (jest najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego poziom), co oznacza utrzymanie ratingu Krakowa na poziomie z lat 2008 i 2009. Ocena ta odzwierciedla poprawne wykonanie budżetu, rozsądne długoterminowe planowanie finansowe oraz solidną bazę gospodarczą z dominującym sektorem usług. Perspektywa stabilna wyraża przekonanie agencji, iż Kraków - pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego - stopniowo będzie poprawiał swoją zdolność samofinansowania.

Niepodjęcie przez radnych uchwały w spawie absolutorium, choć jest to ich obowiązek,  nie rodzi żadnych skutków prawnych ani dla Prezydenta Miasta ani dla Rady Miasta Krakowa.