górne tło

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Koordynacja działań Policji, Straży Miejskiej, Sądu Okręgowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, MOPS, opracowanie metod i form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy – to główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który spotkał się po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, powołanie Zespołu jest obowiązkiem gminy. Zespół został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zadaniem powołanego Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji zaproszonych do uczestnictwa w Zespole oraz specjalistów pracujących w lokalnych grupach roboczych, wypracowanie metod i form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które dotyczy problem przemocy – Policji, Straży Miejskiej, Sądu Okręgowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, MOPS i innych instytucji. Jako przewodniczącego Zespołu wybrano Krzysztofa Malca, dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Podczas pierwszego spotkania omówiono zadania Zespołu, przyjęto regulamin i harmonogram prac. Wśród najistotniejszych kwestii do wypracowania przez Zespół ujęto zasady i procedury współpracy pracownika socjalnego i policjanta, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji odebrania dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą. Drugim istotnym tematem jest współpraca z prokuraturą i sądem. Zespół dyskutował na temat podnoszenia kwalifikacji i zmian postaw osób, które pracują z ofiarami przemocy oraz decydują o ich losach. Jako szczególnie trudny problem określono kwestie związane z izolowaniem sprawcy przemocy od ofiary przemocy. Poruszono temat związany z rozpoznawaniem przemocy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz współpracą w tej kwestii z jednostkami służby zdrowia. Wielkim problemem jest wycofywanie zgłoszenia o przemocy osób, które są świadkami przemocy. Podkreślono, że każdy ma prawny obowiązek powiadomienia policji o podejrzeniu przemocy w rodzinie.

Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został zatwierdzony 12 maja 2010 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą nr C/1334/10 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków.

Program realizowany jest w szczególności poprzez: