górne tło

Nauczyciele nagrodzeni

287 nauczycieli (w tym 82 osoby zajmujące stanowiska kierownicze) otrzymało w tym roku Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się wczoraj (14 października, poniedziałek), w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej, w Magistracie.

Nagrody wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz. W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Kurii Metropolitalnej oraz oświatowych związków zawodowych.

Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymają osoby zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Nauczyciele otrzymują nagrody m.in. za osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach; aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego; zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów.

Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół bierze się pod uwagę m.in. kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole; dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych; pracę na rzecz oświaty na terenie dzielnicy lub całego miasta.