górne tło

O wsparciu rodzin zastępczych na sesji

Podczas dzisiejszej (25 września, środa) sesji Rady Miasta Krakowa radni podejmą decyzję w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013 – 2015.

Program wyznacza kierunki działań na rzecz systemu pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez m.in. wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę, zapewnienie opieki dzieciom, wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

Wyznaczone kierunki działań są kontynuacją założeń przyjętych w roku 2001 uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXII/709/01 w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie. Program zakłada zwiększenie udziału rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zmiany w zakresie instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

W ramach programu planowane są działania zmierzające do motywowania i wspierania osób prowadzących rodzinne formy pieczy poprzez: szkolenia,  dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci,  przyznanie świadczeń fakultatywnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Pozyskanie nowych rodzin zastępczych umożliwi zmniejszenie liczby miejsc w placówce sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 10. W odniesieniu do instytucjonalnych form pieczy zastępczej zakłada się przekształcenie części istniejących placówek opiekuńczo – wychowawczych w placówki typu specjalistyczno – terapeutycznego.

W przypadku dysponowania większymi środkami, zarówno przepisy ustawy, jak i programu pozwalają na rozszerzenie wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych np. o świadczenia na dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu, w którym sprawowana jest opieka.