górne tło

Komisje Dialogu Społecznego – konsultacje projektu

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących powołania Komisji Dialogu Społecznego.

Komisje Dialogu Społecznego tworzone są na podstawie zapisów Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

Realizując uchwałę NR CXI/1510/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011, konsultacjom zostaje poddany projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Społecznego (KDS) określający m.in.:

- sposób powoływania i skład Komisji Dialogu Społecznego,

- kierowanie pracami i tryby głosowania

- zadania Komisji,

- sposób informowania o posiedzeniach Komisji.

Konsultacje projektu Zarządzenia PMK rozpoczęły się 14 lutego i będą trwały do 18 lutego 2011 r. Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mowis@um.krakow.pl lub faksem na numer: 12 616 7813 wpisując w tytule wiadomości: Konsultacje  KDS.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 lutego o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, os. Centrum C10, zgłoszenia należy przesyłać do 18 lutego na adres mowis@um.krakow.pl, faksem na numer: 12 616 7813 wpisując w tytule wiadomości: Konsultacje KDS lub telefonicznie pod numerem: 12 616 7800.

Szczegółowe informacje na www.bip.krakow.pl (JD).