górne tło

Miejskie programy zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego – konkurs ofert

Gmina Miejska Kraków ogłasza konkurs ofert na realizację miejskich programów zdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego wraz z zaproszeniem do składania ofert na rok 2011.

Przedmiotem konkursu jest realizacja następujących miejskich programów zdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego:

1. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych;
2. Program „Wsparcie w procesie dorastania".

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń

publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Miasta Krakowa to ok. 760 000 osób.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów, na podstawie zawartych umów, nastąpi nie wcześniej niż 31 marca 2011 r., a zakończenia 1 grudnia 2011 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi (formularze ofertowe, projekt umowy) w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 411, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 w terminie do 15 lutego 2011 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje związane z konkursem udzielane są pod numerem telefonu 12 616-94-90. (JD).