górne tło

Statuty dla instytucji opieki

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa zaopiniowała projekty nowych statutów trzynastu domów pomocy społecznej oraz projekt zmian w ubiegłorocznej uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Ważnym punktem posiedzenia było też opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Statuty wszystkich domów pomocy są jednakowe. Proponowane zmiany mają usprawnić ich pracę. Projekt dotyczący wynagrodzenia dla rodzin zastępczych referowała Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Uważam, że wynagrodzenie rzędu 2000 zł dla rodziny pełniącej całodobowo rolę opiekunów i pogotowia jest lekko mówiąc zbyt skromne. Możliwość różnicowania kwoty wedle liczby dzieci znajdujących się pod opieką pozwoli rozwijać tę formę opieki.

W uzasadnieniu napisano: „Wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w przypadku podjęcia opieki nad jednym dzieckiem będzie wynosiła 2 700,00 zł. W przypadku opieki nad dwójką dzieci proponuje się zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 3 300,00 zł, a w przypadku trójki dzieci – do wysokości 3 600,00 zł. Zróżnicowanie zaproponowanej wysokości wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynika z faktu, iż koszt utrzymania dziecka w tej formie pieczy zastępczej, przy obecnie obowiązującej wysokości wynagrodzenia dla rodziny sprawującej opiekę nad jednym dzieckiem, jest porównywalny do kosztu utrzymania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Natomiast proponowana wysokość wynagrodzeń dla rodzin z dwójką i trójką dzieci nie generuje znaczącego wzrostu kosztu utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto większa liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej wymaga większego zaangażowania ze strony osób prowadzących tą formę pieczy."