górne tło

Grzebowisko dla zwierząt - jest inwestor

Przetarg na dzierżawę miejsca pod urządzenie grzebowiska dla zwierząt zakończył się sukcesem. Miasto wyłoniło w piątek(3 grudnia) inwestora, który będzie starał się o pozwolenie na budowę,  by zrealizować w rejonie ul. Reduta i ul. Węgrzeckiej w Krakowie miejsce pochówku dla zwierząt. Wylicytowano miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości  2410 zł +VAT.

Inwestor wyłoniony w dzisiejszym przetargu  powinien uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie do roku od daty uzyskania pozwolenia rozpocząć prowadzenie grzebowiska.  O wydanie pozwolenia dzierżawca musi wystąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Teren zostanie zaprojektowany i będzie utrzymywany z zachowaniem jak największego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Przewiduje się na nim lokalizację parkingu dla 10 samochodów osobowych z nawierzchnią typu ,,zielony parking” oraz wykonanie alejki i ścieżek wydzielających poszczególne sektory oraz pola grzebalne. Zarówno parking jak i ciągi komunikacyjne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren zostanie ogrodzony.

Sektory oznaczające miejsca pochówku zostaną określone wg grupy zwierząt: małych (chomik, świnka morska, żółw, kanarek, itp.) i dużych (pies, kot). Każde z miejsc pochówku będzie oznaczone tabliczką z imieniem i datą pochówku zwierzęcia. Możliwe będzie również ustawienie nagrobków o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

Ponadto na terenie możliwe będzie ustawienie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na okres 12 miesięcy bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę kontenera mieszkalnego zawierającego: pomieszczenie biurowe, szatnię, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny, pomieszczenie chłodnicze do przechowywania martwych zwierząt. Po upływie ww. okresu lokalizacja takiego obiektu będzie mogła nastąpić w oparciu o uzyskaną staraniem dzierżawcy decyzję ustalającą warunki zabudowy oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na możliwe etapowanie prac związanych z realizacją inwestycji, ewentualne ustawienie kontenera przez dzierżawcę wg jego woli może nastąpić w drugim etapie budowy grzebowiska.

Dzierżawca będzie mógł zaopatrzyć teren grzebowiska w wodę i energię elektryczną. (KS).