górne tło

Nabór na rachmistrzów spisowych

Wiosną 2011 r. na terenie Polski przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  Nabór  na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować na terenie Krakowa  rozpocznie się w poniedziałek (6 grudnia).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat;

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);

- posiadać prawa publiczne;

- nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);

- powinien mieszkać, pracować lub uczyć się na terenie Krakowa;

- musi być w pełni dyspozycyjnym: w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych (od 5 stycznia 2011 r. do 19 lutego 2011 r. także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011 r.), odprawy przedspisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu (od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.) Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu);

- posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS;

- posiadać pełną sprawność fizyczną;

- posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady;

- być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;

- być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej;

- posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.

Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: gbs@um.krakow.pl według formularza dostępnego od poniedziałku na stronie www.bip.krakow.pl. Główny Urząd Statystyczny określił liczbę 400 rachmistrzów spisowych i 84 osoby rezerwy dla Miasta Krakowa.

Nabór na rachmistrzów spisowych rozpocznie się 6 grudnia 2010 r. i potrwa  do 12 grudnia 2010 r. Rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami odbędą się w dniach 14-20 grudnia 2010 r. (kandydaci zostaną o ich terminach poinformowani drogą elektroniczną).

Po ustaleniu ostatecznej grupy osób zakwalifikowanych do pracy jako rachmistrzowie, Urząd Miasta Krakowa może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność tych osób.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą czterodniowe szkolenie kończące się egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu. Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym da podstawę do zawarcia z kandydatem umowy-zlecenia przez Urząd Statystyczny.

Rachmistrz spisowy będzie zobowiązany do złożenia na piśmie przyrzeczenia o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej oraz do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych osobowych. Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych będzie przysługiwać ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych. (KF).