górne tło

Przyjaciel Sportu

Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności w dziedzinie kultury fizycznej, ustanowiła honorowy tytuł Przyjaciel Sportu, który przyznawany jest corocznie osobom fizycznym lub przedsiębiorcom za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową, wspomaganie imprez sportowych lub podmiotów działających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej.

To honorowe wyróżnienie nadawane jest przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły, w skład której powoływani są: przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jej trzej przedstawiciele, a także dyrektor Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu.

Laureaci tytułu otrzymują certyfikat jego nadania i statuetkę, są także honorowani wymienianiem w wydawnictwach gminnych.

Po raz pierwszy honorowe tytuły Przyjaciela Sportu nadane zostały w uznaniu zasług za całokształt działalności w 2000 r.

Przyjaciel Sportu A.D. 2019

Przyjaciel Sportu A.D. 2018

Przyjaciel Sportu A.D. 2017

Przyjaciel Sportu A.D. 2016

Przyjaciel Sportu A.D. 2015

Przyjaciel Sportu A.D. 2014

Przyjaciel Sportu A.D. 2013

Przyjaciel Sportu A.D. 2012

Przyjaciel Sportu A.D. 2011

Przyjaciel Sportu A.D. 2010

Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach, tj.:

1. za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - według kryteriów określonych przez komisję - Kapitułę honorowego tytułu Przyjaciela Sportu.
2. za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzieloną osobom lub organizacjom w zakresie przedsięwzięć i działalności kultury fizycznej.
 

Kandydatów do tytułu Przyjaciel Sportu można zgłaszać do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organy administracji publicznej.

Zgłoszenia kandydatur należy składać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, tel. 12 616-9611, faks. 12 616-9525 za pomocą formularza zgłoszeniowego.

W zgłoszeniu należy podać:
1. imię i nazwisko lub nazwę kandydata do tytułu,
2. adres zamieszkania lub siedziby kandydata,
3. wskazanie kategorii tytułu, do której zgłaszany jest kandydat,
4. krótką charakterystykę kandydata,
5. opis dotychczasowych działań wspomagających kulturę fizyczną, podejmowanych przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w roku poprzednim,
6. szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, Do zgłoszenia można dołączyć inną, dodatkową dokumentację, którą zgłaszający uzna za pomocną przy ocenie danej kandydatury. W razie potrzeby kapituła może zwrócić się do zgłaszającego, zgłoszonego, organizacji administracji publicznej, stowarzyszeń i inicjatorów przedsięwzięć wspierających kulturę fizyczną o dodatkowe informacje i materiały dotyczące kandydatów do tytułu, a w szczególności o dokumentację wskazującą na rodzaj wspierania i wysokość przekazanych środków.

Podstawa prawna:

Laureaci Honorowego Tytułu Przyjaciela Sportu