górne tło

Szczepienia dla dzieci

Miasto kontynuuje program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli samorządowych na terenie Miasta Krakowa.

Od początku listopada do Programu w zakresie szczepienia przeciwko pneumokokom mogą być rejestrowane dzieci z rodzin wielodzietnych (więcej niż dwoje dzieci w rodzinie), które uczęszczają do żłobków samorządowych Miasta Krakowa lub uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli bez względu na wiek (na podstawie zawartej umowy o korzystanie z usług żłobka lub przedszkola) oraz dzieci z rodzin objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, trwający przez okres co najmniej trzech miesięcy w dniu szczepienia).

Program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych jest realizowany przez:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80. Informacja i rejestracja do szczepień: (12) 614-26-06 (odrębna linia telefoniczna), czynna: poniedziałek, piątek: 8 – 15; wtorek, środa, czwartek: 8 – 18.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz.

Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie dokładny termin szczepienia, zgłaszając się do szczepienia z „książeczkami zdrowia i szczepień dziecka”, celem odnotowania w nich faktu i daty wykonania szczepienia. Niezbędny będzie dokument potwierdzający tożsamość dziecka (oświadczenie rodzica) wraz z Nr PESEL (datą urodzenia) oraz wskazaniem miejsca (adresu) zameldowania oraz zawarta umowa o korzystanie z usług żłobka samorządowego lub przedszkola (do wglądu).

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń dzieci, do wyczerpania ilości szczepionek, nie później niż do dnia 30 listopada br. Prowadzona będzie lista dzieci oczekujących na udział w Programie (lista rezerwowa do szczepień z przyczyn losowych, np. choroba dziecka).

W razie jakicholwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa: al. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój Nr 404/411 31-549 Kraków tel. (12) 616-94-96 (JD).