górne tło

Mieszkanie chronione dla wychowanków domów dziecka

5 listopada o godz. 10.30 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uroczyście otworzy mieszkanie chronione dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przy ul. Benedykta powstanie 3 takie mieszkanie, a zamieszka w nim 6 osób.

Mieszkania chronione tworzone są z myślą o dzieciach, które wychowywały się bez rodziców i pomimo osiągnięcia pełnoletniości, wymagają wspierania w procesie dochodzenia do pełnej samodzielności. W mieszkaniu chronionym mieszkają również dzieci, które nie mogą wrócić do rodzinnego domu.

Pobyt w mieszkaniu chronionym wykształca w młodych ludziach umiejętności samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Mieszkańcy placówki uzyskują wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków w połączeniu z treningiem umiejętności społecznych i uczenia zaradności życiowej. Młodzi ludzi zawsze mogą liczyć na pomoc specjalistów w rozwiązywaniu trudności życiowych; uzyskują wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne poprzez motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w przekwalifikowaniu się, w znalezieniu zatrudnienia i utrzymaniu się na rynku pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych

Wśród młodych ludzi wzrasta zainteresowanie tą formą pomocy, bo dzięki niej, start w dorosłe życie jest dla nich łatwiejszy.

W Krakowie funkcjonują obecnie trzy mieszkania chronione Jedno przeznaczone jest dla 6 chłopców i prowadzone przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, drugie dla 5 dziewcząt - funkcjonuje w ramach Domu Dziecka nr 7 oraz trzecie, nowo otwarte, które ma charakter koedukacyjny i funkcjonuje w ramach Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”.

W mieszkaniach chronionych będzie mieszkało w sumie 17 wychowanków domów dziecka.