górne tło

Koniec pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli

12 kwietnia (piątek) ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014. Do placówek przyjęto 87,7% zgłoszonych dzieci.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkoli będą mogli od poniedziałku (15 kwietnia) do 30 kwietnia br. podpisywać umowy. Nie zrobienie tego w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca i zwolnieniem go dla innego dziecka.

W pierwszym etapie rekrutacji elektroniczny nabór w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzono na 18 366 miejsc (po weryfikacji zgłoszeń i wykreśleniu oddziałów „0” do których nie złożono żadnego podania pozostało 18 096 miejsc). Liczba ta nie obejmuje 310 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych.

Warto także pamiętać, że rodzice mogą skorzystać z oferty publicznych niesamorządowych (1 320) i niepublicznych (6 985) przedszkolii oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych (631) dotowanych przez Gminę Miejskich Kraków, które w sumie dysponują 8 936 miejscami (bez oddziałów specjalnych). Również Młodzieżowe Domy Kultury posiadają ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lat (około 240 miejsc).

W pierwszym etapie rekrutacji do samorządowych przedszkoli w elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 20 096 dzieci - w tym 9 747 dziewczynek i 10 349 chłopców (w ubiegłym roku wszystkich dzieci było 19 717). W systemie zarejestrowano 11 877 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną. Do oddziałów przy szkołach podstawowych złożono 1 514 podań, a do przedszkoli 18 582 podań.

W wyniku pierwszego etapu rekrutacji w samorządowych przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 17 617 dzieci (w ubiegłym roku było ich 17 083). Rocznik 2010 – 3 250 dzieci, rocznik 2009 – 4 294 dzieci, rocznik 2008 – 5 530 dzieci, rocznik 2007 – 4 509 dzieci, rocznik 2006 – 32 dzieci, rocznik 2005 – 2 dzieci.

Po ogłoszeniu list przyjętych samorządowe placówki dysponowały jeszcze 479 wolnymi miejscami (w ubiegłym roku było ich 916) w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym: w przedszkolach – 125, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 51 i w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych – 303. Większa liczba dzieci przyjętych i mniejsza liczba wolnych miejsc świadczyła o słuszności wprowadzenia możliwości wyboru większej liczby priorytetów niż w latach ubiegłych (w poprzednich rekrutacjach były to jedynie 3 priorytety, obecnie – liczba ta była nieograniczona; rekordziści wskazali 20 priorytetów).

Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone dziś (12 kwietnia, piątek) o godz. 9:00 w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc została opublikowana na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl. W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy udać się do tego przedszkola.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 58 (Dzielnica VIII „Dębniki”, ulica Skośna 2): 446 złożonych kart i deklaracji na 245 miejsc, w następnej kolejności w Przedszkolu nr 145 - II lokalizacja (Dzielnica X „Swoszowice”, ulica dr Judyma 8): 88 złożonych kart i deklaracji na 50 miejsc oraz w Przedszkolu nr 95 (Dzielnica IX „Łagiewniki”, ulica Żywiecka24): 174 złożonych kart i deklaracji na 100 miejsc).

Do 10 kwietnia 2012 r. do pierwszych klas samorządowych szkół podstawowych zapisanych zostało 516 dzieci (dla porównania w poprzednim roku w tym okresie zapisanych było 692 dzieci, a ostatecznie w roku szkolnym 2012/2013 1303 dzieci sześcioletnich uczęszcza do klas pierwszych szkół podstawowych, w tym 1070 do szkół podstawowych samorządowych). Do tej pory najwięcej dzieci sześcioletnich zapisano do Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Smoleńsk) oraz Szkoły Podstawowej nr 31 (ul. Prusa) – po 17.