górne tło

Zdobądź dotacje z Programu Kultura

Od 50 do 200 tys. euro dotacji z unijnego Programu Kultura (obszar 1.3.5 – granty na projekty współpracy z krajami trzecimi) czeka na organizacje kulturalne realizujące projekty we współpracy z partnerami z Kanady i Australii. Te kraje zostały wyznaczone jako tzw. kraje trzecie w 2013 roku. Termin naboru wniosków upływa 8 maja 2013 r. i jest to ostatni nabór w tej edycji Programu.

W ramach Programu Kultura od początku jego istnienia polscy operatorzy wzięli udział w niemal 500 projektach, realizując również projekty oparte o wymianę i współpracę kulturalną między Unią Europejską i wybranymi krajami pozaeuropejskimi. Ze wsparcia korzystały m.in. Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa i Konserwatorium Krakowskie im. W. Lutosławskiego.

Działania, które dofinansowuje Program Kultura mogą dotyczyć wszystkich dziedzin kultury i sztuki z wyłączeniem sektora audiowizualnego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty o wyraźnym międzynarodowym charakterze, ukierunkowane na współpracę z instytucjami australijskimi i kanadyjskimi, wpisujące się w cele Programu oraz oparte na oryginalnym pomyśle. Warto podkreślić, że w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z Australii lub Kanady, a większość działań w ramach projektu musi odbywać się w kraju trzecim.

O dofinansowanie mogą starać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury, posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie.

Program Kultura został stworzony przez Komisję Europejską w celu budowania europejskiej współpracy kulturalnej poprzez wspieranie międzynarodowej działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w obszarze kultury. Więcej informacji o dotacji można znaleźć na stronie: www.program-kultura.eu (w zakładce projekty współpracy).