górne tło

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – konsultacje społeczne

Do 28 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej. Ich celem jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców odnośne funkcji i zadań realizowanych w Miejscu Aktywności Mieszkańców po jego utworzeniu w budynku będącym we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” przy ul. Wielickiej 79.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych oraz Biurem Edukacji i Finansów Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy konsultacji:

Odbyły się także spotkania w formule warsztatowej, plenerowe dyżury konsultacyjne oraz spacery badawcze z mieszkańcami.