górne tło

Nauczyciele nagrodzeni

257 nauczycieli otrzymało dziś (14 października, czwartek) nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Wśród osób wyróżnionych przez tegoroczną komisję znalazło się 88 przedstawicieli kierowniczej kadry nauczycielskiej oraz  169 nauczycieli niepełniących funkcji kierowniczych.

Edukacja jest podstawowym filarem naszego Miasta. To, że w Krakowie jest postrzegana w taki  sposób, jest zasługą dyrektorów i całej kadry nauczycielskiej”  – powiedziała podczas uroczystości wręczenia nagród  Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz.

Tegoroczne nagrody wynoszą 4390 złotych brutto dla każdego wyróżnionego nauczyciela.

Przyznawane są według następujących kryteriów:

1/ osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach,

2/ aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

3/ aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,

4/ zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,

5/ zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,

6/ aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Nagrody  mogą być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu, co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.

Jak co roku, doceniani są również dyrektorzy szkół. Przy przyznawaniu tych nagród komisja bierze pod uwagę miedzy innymi:

1/ kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,

2/ dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

3/ prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,

4/ racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych,

5/ solidną i terminową współpracę z dzielnicą i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Kuratorium Oświaty,

6/ pracę na rzecz oświaty na terenie dzielnicy lub całego miasta.

Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje:

1/ Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa sprawującemu ogólny nadzór nad zadaniami wynikającymi z zakresu działania Wydziału Edukacji,

2/ Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty,

3/ Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,

4/ dyrektorom szkół – dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanych przez nich szkołach,

5/ zakładowym organizacjom związkowym,

6/ Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy - bez uzyskania w tym zakresie opinii komisji. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie może przekroczyć 10 osób (jest to tzw. Lista Prezydencka).

W 2009  roku w trakcie prac Komisja wyłoniła 246 kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (86 dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz 160 dla nauczycieli). Prezydent Miasta Krakowa przyznał dodatkowo z własnej inicjatywy 10 nagród (6 dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz 4 dla nauczycieli).

Przypomnijmy, że w 2003 roku nagrodzonych zostało 257 osób, w  2004 roku  98 nauczycieli spośród kadry kierowniczej i 177 nauczycieli, w 2005 roku  103 nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i 197 nauczycieli, w 2006 roku  104 nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i 196 nauczycieli, w 2007 roku 91 nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i 177 nauczycieli, w 2008 roku  87 nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i 177 nauczycieli.(KS/WAŚ).