górne tło

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa – ostatni dzień konsultacji

Do dziś, 7 czerwca, trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa, który obejmuje „starą” Nową Hutę, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesołą. Ich celem jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag dotyczących przygotowanego projektu. 

Ostatni rok był czasem wspólnej pracy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz różnorodnych instytucji z przedstawicielami Referatu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Prowadziła ona do wypracowania wizji, celów oraz kierunków działań do nowego programu rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę dalszych działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje są prowadzone także w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej.

Dostępne poniżej formularze konsultacyjne wystarczy wypełnić i przesłać podpisane na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl, bądź wydrukować i przynieść na jedno z naszych spotkań.

2. Zbierania uwag ustnych podczas spotkań konsultacyjnych, w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

3. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które na początku maja odbyły się w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli, Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida i Fundacji Małopolska Izba Samorządowa.

4. Telefonicznego dyżuru ekspertów w piątek, 17 maja.

5. Spacerów studyjnych, które odbyły się 15, 16 i 17 maja, na każdym z podobszarów.

Jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia bądź pomysły, którymi chcecie się z nami podzielić – zapraszamy! Poniżej znajduje się projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa oraz formularze konsultacyjne do pobrania i wypełnienia.

Uwagi są zbierane do 7 czerwca włącznie. Uwagi doręczone po zakończeniu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Materiały w formie papierowej dostępne są także w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków, ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, pokój nr 103.


Kim są interesariusze rewitalizacji?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są to przede wszystkim:

Gdzie w Krakowie został wyznaczony obszar rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:

Zobacz więcej informacji na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.