górne tło

Miasto przygotowuje się do budowy linii tramwajowej na Kliny

10 kwietnia w Biuletynie informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”. Termin składania ofert mija 23 kwietnia. Opracowanie ma przedstawić możliwości organizacyjne, społeczne, techniczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczną budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny.

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej sześć wariantów przebiegu planowanej linii tramwajowej. Będzie ona przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej do osiedla Kliny:

Wykonawca przeanalizuje rozwiązania wariantowe biorąc pod uwagę: prognozy ruchu, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, istniejącą infrastrukturę techniczną, uwarunkowania prawne i własnościowe gruntów, oddziaływanie inwestycji na środowisko, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, korzyści społeczne i gospodarcze oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej.

Wskaże również wariant preferowany w oparciu o zaakceptowaną przez miasto Kraków metodę i kryteria oceny, biorąc pod uwagę wyżej wymienione analizy.

Dokumentacja zostanie przedyskutowana z mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego. Opracowanie „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny” będzie podstawą do podejmowania przez miasto Kraków dalszych działań w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego.

Szczegóły zamówienia na opracowanie „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”.